Στην υποχρέωση ύπαρξης του Φύλλου Πορείας εντός του λεωφορείου, αναφέρεται πρόσφατη ανακοίνωση της ΓΕΠΟΕΤ, παραπέμποντας στο άρθρο 3 του ν. 2446/1996, που εξακολουθεί να ισχύει, αν και η Ομοσπονδία έχει ζητήσει την κατάργηση του. Στην ανακοίνωση της ΓΕΠΟΕΤ αναφέρονται τα εξής:

«Παρόλο που η ομοσπονδία έχει ζητήσει πολλάκις την κατάργηση του άρθρου, καθώς η διασταύρωση των στοιχείων είναι εφικτή και από άλλα έγγραφα που υπάρχουν στο λεωφορείο – πρόγραμμα εκδρομής, λίστα επιβατών, βιβλίο δρομολογίων – και δεν εφαρμόζονταν για αρκετά χρόνια, τους τελευταίους μήνες οι παραβάσεις για έλλειψη του φύλλου πορείας αυξάνονται.

Παρακαλείσθε να έχετε εφοδιασμένο το λεωφορείο με το φύλλο πορείας συμπληρωμένο με τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο. Ένα επιστολόχαρτο του γραφείου σας με τα παρακάτω στοιχεία είναι αρκετό.

Άρθρο 3

Έλεγχος
1. Σε όλες τις κατά το άρθρο 1 του παρόντος μεταφορές, τα τουριστικά λεωφορεία κατά την πραγματοποίηση των δρομολογίων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φύλλο πορείας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πλήρη επωνυμία και έδρα του τουριστικού γραφείου ή της Τ.Ε.Ο.Μ.
β. Αριθμός κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου.
γ. Πλήρη στοιχεία ή επωνυμία και έδρα του μεταφορέα σε περίπτωση μίσθωσης του λεωφορείου.
δ. Είδος μεταφοράς.
ε. Χρονολογία και ώρα εκκίνησης, τόπο εκκίνησης (μόνο σε ημερήσιες μετακινήσεις).
στ. Τόπο προορισμού.
ζ. Συνολικό αριθμό επιβατών.
η. Διάρκεια εκδρομής.

2. Στις περιπτώσεις μεταφοράς προσχηματισμένης ομάδας που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία διανυκτέρευση, πλέον των ανωτέρω, το φύλλο πορείας συνοδεύεται και από ονομαστικό κατάλογο των επιβατών. 
3. Το φύλλο πορείας και ο ονομαστικός κατάλογος των μεταφερομένων, όπου απαιτείται, επιδεικνύεται από τον οδηγό σε κάθε ζήτηση αρμόδιου προς διενέργεια ελέγχου οργάνου της Τροχαίας, του Ε.Ο.Τ. και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.»