Νέα παράταση δόθηκε στη διάρκεια ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα:

1) Παρατείνεται κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης οχήματος ADR, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι από 31-10-2020 έως και 18-01-2021.

2) Οχήματα που ταξινομούνται από 31-10-2020 έως και 18-01-2021 ως μεταχειρισμένα με ισχύον πιστοποιητικό ADR από τη χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους, επιτρέπεται να κυκλοφορούν με το πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης έως ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ταξινόμησης.

Σε περίπτωση που μετά τις 18-01-2021, προκύπτει από κανονιστικές πράξεις η αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ ελαφρών φορτηγών με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5 τόνων σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, παρατείνονται αυτοδίκαια για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες τα φύλλα δοκιμών και τα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ADR τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς ελέγχου ADR και ΚΤΕΟ που βρίσκονται σε περιοχή όπου έχει γίνει αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ ή η αναγραφόμενη διεύθυνση κατοικίας στην άδεια κυκλοφορίας τους βρίσκεται στην περιοχή αυτή, εφόσον η ημερομηνία λήξης τους είναι εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΤΕΟ.

Μετά την άρση των έκτακτων μέτρων και την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ, για τα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στις παραπάνω παρατάσεις, η νέα περίοδος ισχύος του εκδιδόμενου φύλλου δοκιμών και του πιστοποιητικού έγκρισης ADR θα αρχίζει από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο προηγούμενο (ληγμένο) φύλλο δοκιμών και πιστοποιητικό ADR (και όχι την ημερομηνία που θα διενεργηθεί ο έλεγχος).

Οι εν λόγω ρυθμίσεις ισχύουν για κυκλοφορία αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.