Τροχοί & TIR

Η ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί

Καθορίστηκαν τα βιβλία και η ύλη που πρέπει να περιέχουν αυτά πάνω στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί συμπεριλαμβανομένων και των βιβλίων για το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανό
Παρασκευή 25/02/2022 - 14:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν τα βιβλία και η ύλη που πρέπει να περιέχουν αυτά πάνω στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί συμπεριλαμβανομένων και των βιβλίων για το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγών φορτηγών και λεωφορείων.

1. Για τη διενέργεια της θεωρητικής εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και εξέτασης για τη χορήγηση και ανανέωση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγών φορτηγών και λεωφορείων, με στόχο τη βελτίωση των απαιτούμενων γνώσεων και συμπεριφοράς των οδηγών για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, συγγράφονται και εκδίδονται τα κατωτέρω βιβλία:

α) Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών Φορτηγών, με γνωστικό αντικείμενο τις βασικές αρχές οδήγησης Φορτηγών των κατηγοριών C1, C1E, C και CE.

β) Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών Λεωφορείων, με γνωστικό αντικείμενο τις βασικές αρχές οδήγησης Λεωφορείων των κατηγοριών D1, D1E, D και DE.

γ) Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης και Εξέτασης Επαγγελματικής Οδήγησης Φορτηγού – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Μεταφοράς Εμπορευμάτων, με γνωστικό αντικείμενο την επαγγελματική μεταφορά εμπορευμάτων με σκοπό την αρχική χορήγηση και την περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς εμπορευμάτων.

δ) Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης και Εξέτασης Επαγγελματικής Οδήγησης Λεωφορείου - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Μεταφοράς Επιβατών, με γνωστικό αντικείμενο της επαγγελματικής μεταφοράς επιβατών με σκοπό την αρχική χορήγηση και την περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών.

2. Σε κάθε βιβλίο υπάρχει ξεχωριστή ενότητα με ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ικανό αριθμό ερωτήσεων και μελετών περιπτώσεων, ως ακολούθως:

α) Το Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών Φορτηγών από τετρακόσιες (400) έως πεντακόσιες (500) ερωτήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

β) το Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών Λεωφορείων από τετρακόσιες (400) έως πεντακόσιες (500) ερωτήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

γ) Το Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης και Εξέτασης Επαγγελματικής Οδήγησης Φορτηγού από οκτακόσιες (800) έως χίλιες (1.000) ερωτήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

δ) Το Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης και Εξέτασης Επαγγελματικής Οδήγησης Λεωφορείου από οκτακόσιες (800) έως χίλιες (1.000) ερωτήσεις και μελέτες περιπτώσεων

Τα βιβλία και τα ερωτηματολόγια πρέπει να καλύπτουν όλη την ύλη του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος και του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, και να έχουν ως στόχο να εισαγάγουν συστηματικά τον/την υποψήφιο/α οδηγό και οδηγό στις βασικές γνώσεις και την προβληματική του οικείου γνωστικού αντικειμένου που πραγματεύεται, βασικό μέρος του οποίου αποτελεί η κατανόηση θεμάτων και καταστάσεων οδικής ασφάλειας, καθώς και να βοηθήσουν τον/την υποψήφιο/α οδηγό και οδηγό να εμπεδώσουν θεωρητικά και πρακτικά το αντικείμενο της εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.

Το γνωστικό αντικείμενο κάθε βιβλίου καλύπτει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ως ακολούθως:

α) Για την κατηγορία C1, C:

i. Τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος π.χ. διαστάσεις, μάζες,

ii. Φόρτωση οχήματος και μεταφορά εμπορευμάτων,

iii. Ζεύξη - απόζευξη φορτηγών αρθρωτών οχημάτων και συρμών,

iv. Διοικητικά έγγραφα,

v. Ειδικές σημάνσεις,

vi. Οδηγική συμπεριφορά και εγρήγορση,

vii. Οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση της οδήγησης,

viii. Λοιποί χρήστες της οδού,

ix. Ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών,

x. Συστήματα πέδησης,

xi. Χειρισμός ατυχήματος,

xii. Περιορισμοί ορατότητας κατά την οδήγηση,

xiii. Συντήρηση και ασφάλεια οχήματος - έλεγχοι οχήματος,

xiv. Ειδικές απαιτήσεις οδού,

xv. Στάση, στάθμευση, αποβίβαση και αποχώρηση από το όχημα.

β) Για την κατηγορία D1, D:

i. Μεταφορά επιβατών,

ii. Τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος π.χ. διαστάσεις, μάζες,

iii. Διοικητικά έγγραφα,

iv. Ειδικές σημάνσεις,

v. Οδηγική συμπεριφορά και εγρήγορση,

vi. Οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση της οδήγησης,

vii. Λοιποί χρήστες της οδού,

viii. Ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών,

ix. Συστήματα πέδησης,

x. Χειρισμός ατυχήματος,

xi. Περιορισμοί ορατότητας κατά την οδήγηση,

xii. Συντήρηση και ασφάλεια οχήματος - έλεγχοι οχήματος,

xiii. Ειδικές απαιτήσεις οδού,

xiv. Στάση, στάθμευση, αποβίβαση και αποχώρηση από το όχημα.

γ) Για την Επαγγελματική Οδήγηση Λεωφορείου με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.):

i. Ενότητα πρώτη - Εισαγωγή

ii. Ενότητα δεύτερη - Ορθολογική οδήγηση

- Τυπολογία λεωφορείων

- Βασικά στοιχεία μηχανολογίας λεωφορείων

- Δυναμική του οχήματος

- Βελτιστοποίηση κατανάλωσης οχήματος

- Άνεση και ασφάλεια επιβατών

iii. Ενότητα τρίτη - Κανονιστικές ρυθμίσεις

- Το επάγγελμα του οδηγού λεωφορείου

- Ωράριο εργασίας

- Ταχογράφος

- Κυρώσεις

- Υποχρεώσεις οδηγών λεωφορείων

iv. Ενότητα τέταρτη - Οδική ασφάλεια, κίνδυνοι κατά τη μεταφορά

- Πρόληψη εγκληματικότητας

- Φυσικοί κίνδυνοι

- Οδικοί κίνδυνοι, ατυχήματα

v. Ενότητα πέμπτη - Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

- Κλατάρισμα ελαστικών

- Μηχανική βλάβη

- Εμπλοκή σε ατύχημα

- Πυρκαγιά

- Άτομα σε κατανάλωση πανικού (σοκ)

- Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος

vi. Ενότητα έκτη - Αρχές υγιεινής

- Διατροφή

- Κατανάλωση οινοπνεύματος

- Χρήση φαρμάκων

- Κόπωση

- Άγχος

- Ανάπαυση

vii. Ενότητα έβδομη - Οικονομικό περιβάλλον, μεταφορικές εταιρείες

- Επιβατικές μεταφορές - Οδικές μεταφορές

- Διεθνείς μεταφορές

- Οργάνωση επιχειρήσεων επιβατικών μεταφορών

- Ο ρόλος του οδηγού

στ) Για την Επαγγελματική Οδήγηση Φορτηγού με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.):

i. Ενότητα πρώτη - Εισαγωγή

ii. Ενότητα δεύτερη - Ορθολογική οδήγηση

- Τυπολογία φορτηγών

- Βασικά στοιχεία μηχανολογίας φορτηγών

- Δυναμική του οχήματος

- Βελτιστοποίηση κατανάλωσης οχήματος

- Ασφάλιση φορτίου

- Χρήση της οδού, θέση στο οδόστρωμα

iii. Ενότητα τρίτη - Κανονιστικές ρυθμίσεις

- Το επάγγελμα του οδηγού φορτηγού

- Ωράριο εργασίας

- Ταχογράφος

- Κυρώσεις

- Υποχρεώσεις οδηγών φορτηγών

iv. Ενότητα τέταρτη - Πρόληψη κινδύνων

- Πρόληψη εγκληματικότητας

- Φυσικοί κίνδυνοι

- Οδικοί κίνδυνοι, ατυχήματα

v. Ενότητα πέμπτη - Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

- Κλατάρισμα ελαστικών

- Μηχανική βλάβη

- Πυρκαγιά

- Εμπλοκή σε ατύχημα

vi. Ενότητα έκτη - Αρχές υγιεινής

- Διατροφή

- Κατανάλωση οινοπνεύματος

- Χρήση φαρμάκων

- Κόπωση

- Άγχος

- Ανάπαυση

vii. Ενότητα έβδομη - Οικονομικό περιβάλλον, μεταφορικές εταιρείες

- Εμπορευματικές μεταφορές

- Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

- Δραστηριότητες οδικών μεταφορών

- Οργάνωση επιχειρήσεων εμπορευματικών μεταφορών

- Ο ρόλος του οδηγού στην εταιρεία παροχής μεταφορικού έργου

- Εξελίξεις του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών

- Νέες τεχνολογίες

PreviousNext