Παροχή διευκρινήσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκµισθωµένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν.4093/2012 (Α’ 222) παρέχει το υπ. Μεταφορών για την αποφυγή τυχόν παρανοήσεων κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Μεταξύ των άλλων, διευκρινίζονται τα εξής:

Για να χαρακτηριστεί ο ενδιαφερόμενος «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση Ε.∆.Χ. ή εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και να εκδοθεί το «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας» πρέπει να διαπιστωθεί η πλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ορίζει το Π.Δ. 51/2012.

H ισχύς του Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας ενδιαφερομένου που έχει χαρακτηριστεί «ΙΚΑΝΟΣ» είναι έξι (6) µμήνες από την ημερομηνία έκδοσής του για την έκδοση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε∆Χ αυτοκινήτου και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή πέντε (5) έτη για την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου κατά τον ν.4093/2012 Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Διευκρινίζεται επίσης ότι στην περίπτωση υποψηφίου που κατά την ιατρική εξέταση χαρακτηρισθεί µεν «ΙΚΑΝΟΣ», αλλά πάσχει από πάθηση που δύναται να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα µικρότερο της 5ετίας ή της 2ετίας (για τους 67χρονους οδηγούς Ε∆Χ οχημάτων που αιτούνται την ανανέωση της ισχύουσας ειδικής τους άδειας οδήγησης), τότε εισάγεται παρατήρηση από τον ιατρό στο σχετικό Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για υποχρέωση επανεξέτασης του ενδιαφερόμενου σε συντομότερο χρονικό διάστημα και, συνακόλουθα, εκδίδεται η ειδική άδεια οδήγησης Ε.∆.Χ. οχήματος µε διάρκεια ισχύος που ταυτίζεται µε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο υποψήφιος έχει κριθεί «ΙΚΑΝΟΣ» για ασφαλή οδήγηση, όπως προκύπτει από το Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας.

Επιπλέον, θεσπίζεται υποχρέωση όπως ο οδηγός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου διαθέτει εντός του οχήματος βεβαίωση εξάμηνης ισχύος µε την οποία η επιχείρηση θα βεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει κριθεί ικανός από την ιατρική εξέταση της σχετικής υ.α. και ότι τηρείται στο αρχείο αυτής το σχετικό Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας και θα την επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα.

Επισημαίνεται, ακόμη ότι οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου που υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις από την 27η Φεβρουαρίου 2018 και εξής οφείλουν να είναι υγιείς βάσει των ιατρικών εξετάσεων που καθορίζονται µε την υπ’ αριθµ. οικ Α 79574/5488/16 υ.α. που θα αποδεικνύεται µε την προσκόμιση του οριζόμενου σε αυτήν Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας µε τον χαρακτηρισμό ως "ΙΚΑΝΟΣ" για οδήγηση Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερη προσοχή στα παραπάνω απαιτείται από τα τουριστικά γραφεία και τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που απασχολούν οδηγούς Ε.Ι.Χ. οχημάτων για την υποχρέωση των τελευταίων όπως εκδώσουν, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, το Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας το προβλεπόμενο από την υπ. απόφαση Α 79574/5488/16.

Υπενθυμίζεται, τέλος ότι για κάθε παράβαση της περίπτωσης 2 επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ (300 €) το οποίο αυξάνεται, σε περίπτωση υποτροπής, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας αυτής για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.