Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για μεταφορές μαθητών

Τετ, 21/09/2022 - 13:39

Αν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023: (α) έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών, οι διαγωνισμοί αυτοί είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αναδειχτεί οι προσωρινοί ανάδοχοι (μειοδότες), (β) έχει εκκινήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας (γ) αν δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς ή να προβούν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τότε η οικονομική επιτροπή της οικείας περιφέρειας μπορεί, με απόφασή της να προβεί στις εξής ενέργειες:

1. για τις περ. (α) και (β), να παρατείνει, από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2022, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οι οριστικοί ανάδοχοι των διαδικασιών που έχουν ήδη εκκινήσει, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται,

2. για την περ. (γ), να παρατείνει, από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οριστικοί ανάδοχοι και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2022, με ανάλογη προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτά απαιτείται, και υπό την προϋπόθεση ότι εκκινούν άμεσα, και το αργότερο μέχρι τις 30.11.2022, οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του ν. 4412/2016.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε τροπολογία – προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου κ.τ.λ.», με σκοπό να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις μεταφορές των μαθητών.

Με την ίδια προσθήκη – τροποποίηση ορίζεται ότι:

Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων του πρώτου εδαφίου, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής. Οι συμβάσεις που παρατείνονται κατ' εφαρμογή της παρούσας λύονται αζημίως για τις περιφέρειες με την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.

Οι παραπάνω ενέργειες των Περιφερειών καταλαμβάνουν και παρατάσεις δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευση της παρούσης τροποποίησης.