Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας.

Οι ενισχύσεις αφορούν: α) την προσαυξημένη κατά 75% έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών της δαπάνης απόσβεσης που αφορά αγορά εταιρικών επιβατικών οχημάτων μηδενικών ρύπων με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό έκπτωσης προσαυξημένης κατά τριανταπέντε τοις εκατό (35%), και β) την προσαυξημένη κατά 35% έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ως άνω επιχειρήσεων της δαπάνης απόσβεσης που αφορά αγορά εταιρικών επιβατικών οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και για το υπερβάλλον ποσό τη χορήγηση έκπτωσης προσαυξημένης κατά (20%).

Σκοπός των παραπάνω ενισχύσεων είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στον στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας, και κατά συνέπεια η μείωση των εκπομπών ρύπων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής και λήψης του σχετικού κινήτρου έκπτωσης δαπάνης, είναι οι εξής:

1. Η επιχείρηση/δικαιούχος πρέπει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας.

2. Η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί την κυριότητα του οχήματος για τουλάχιστον δυο έτη μετά την αγορά του.

3. Το όχημα για το οποίο θα γίνει η απόσβεση δαπάνης θα πρέπει να είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ/CO2.

4. Το όχημα για το οποίο θα γίνει η χρήση του κινήτρου θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

5. Η εφαρμογή των κινήτρων ενίσχυσης ισχύει αποκλειστικά για καινούρια και αμεταχείριστα οχήματα.

6. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

1

Δικαιούχοι - Τι ισχύει για τις Μεταφορικές

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, κάθε μορφής και κάθε μεγέθους, που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα σε νησιωτικούς δήμους.

2. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας.

Αυτό σημαίνει ότι η μεταφορική εταιρεία που θα χρησιμοποιήσει το επιδοτούμενο όχημα δεν προκαλεί με αυτό στρέβλωση του ανταγωνισμού και ότι το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει, περιλαμβανομένου του ενισχυόμενου οχήματος, δεν ξεπερνά το ποσό των 100.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις μη μεταφορικές επιχειρήσεις το ύψος της ενίσχυσης φτάνει τις 200.000 ευρώ.

Επίσης, ορίζεται ότι εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

Ακόμη, απαγορεύεται ρητά η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 1407/2013.

Αρμόδια αρχή για τον αρχικό έλεγχο των προϋποθέσεων του εκάστοτε δικαιούχου περί τήρησης του κανονισμού κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και των ορίων που περιγράφονται σε αυτόν είναι το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων θα γίνεται ανάκτηση (φορολογική αναμόρφωση) του αναλογούντος ποσού του κινήτρου από την Α.Α.Δ.Ε.