Κίνητρα και όροι εγκατάστασης σε Επιχειρηματικό Πάρκο

Δευ, 17/10/2022 - 09:40
Φωτό αρχείου

Καθορίστηκαν οι κατηγορίες επιχειρήσεων και οι όροι με τους οποίους θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε Επιχειρηματικό Πάρκο σύμφωνα με τον νόμο 4982/2022.

Ειδικότερα, μεταξύ των επιχειρήσεων που δύναται να εγκατασταθούν σε επιχειρηματικό πάρκο είναι και αυτές που ασκούν δραστηριότητες εφοδιαστικής (logistics), κέντρα αποθήκευσης και διανομής, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεις συνδυασμένης μεταφοράς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4302/2014 (Α’ 225) και εκθεσιακών κέντρων με δυνατότητα χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων.

Κίνητρα αδειοδότησης

1. Για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.) δεν απαιτείται έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης. Προϋπόθεση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στο Ε.Π. αποτελεί η χορήγηση από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Α.Δ.Ε.Π.) βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας, ανάλογα με τον τύπο του Ε.Π. και με τους όρους που το διέπουν, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης ανάπτυξής του και το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής. Όμοια βεβαίωση απαιτείται σε περίπτωση εκσυγχρονισμού του παραγωγικού εξοπλισμού και επέκτασης των δραστηριοτήτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων εντός Ε.Π..

2. Για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) δραστηριότητας, η οποία εγκαθίσταται στο Ε.Π., δεν απαιτούνται οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, εφόσον καλύπτονται από τις γνωμοδοτήσεις που δόθηκαν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Ε.Π.. Από την απαλλαγή εξαιρούνται οι γνωμοδοτήσεις για την αξιοποίηση παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, την καταλληλότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται και τα παραγόμενα προϊόντα, εφόσον αυτές απαιτούνται. Η διαδικασία της δημοσιοποίησης και διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την ως άνω κοινή απόφαση, εξακολουθεί να απαιτείται. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις κοινοποιούν στην Ε.Α.Δ.Ε.Π. την Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητάς τους, καθώς και τις τροποποιήσεις και ανανεώσεις αυτής.

3. Οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν. 4442/2016 (Α’ 230), οι οποίες εγκαθίστανται εντός Ε.Π., απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.

Κίνητρα εγκατάστασης

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία «Α2» της περιβαλλοντικής κατάταξης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) στα Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εντός της Περιφέρειας Αττικής για τα οποία έχει διαπιστωθεί η ολοκλήρωση των έργων υποδομής τους.

2. Για τις δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, όπου σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις έχει επέλθει μεταβολή της χρήσης γης ή, για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, οι δαπάνες μετεγκατάστασης αυτών σε Ε.Π. δύναται να καταστούν επιλέξιμες στη βάση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται το κόστος ανέγερσης νέου κτιρίου, κτιριακού εκσυγχρονισμού υφιστάμενου κτιρίου, εγκατάστασης στο νέο κτίριο, αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω βλάβης που οφείλεται στη μετεγκατάσταση και το κόστος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτού.

3. Οι επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε Ε.Π., απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους. Αν, μέσα σε πέντε (5) έτη από τη μετεγκατάσταση, η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο Ε.Π., υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον η επιχείρηση ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

4. Τα κίνητρα του εκάστοτε ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου ισχύουν και για επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.).

5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος καταλαμβάνουν όλους τους Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. και εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Ολόκληρο το κείμενο του νόμου δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 195/Α/15.10.2022