Τροχοί & TIR

«Κλειστό λόγω νοθείας»

Η σφράγιση των πρατηρίων καυσίμων λόγω νοθείας θα είναι πλέον ορατή και από κάθε διερχόμενο όχημα, ενώ πλήρη στοιχεία θα αναρτώνται και στο διαδίκτυο. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δ
Πέμπτη 18/05/2023 - 10:52
Κοινοποίηση στα Social Media

Η σφράγιση των πρατηρίων καυσίμων λόγω νοθείας θα είναι πλέον ορατή και από κάθε διερχόμενο όχημα, ενώ πλήρη στοιχεία θα αναρτώνται και στο διαδίκτυο.

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται νέα διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

«Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης και στις αντλίες διάθεσης καυσίμων, ταινίες με το λογότυπο της ΑΑΔΕ, καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες, με τις κατωτέρω ενδείξεις, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ως τα συνημμένα Παραρτήματα 9 και 10:

«ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΠΟ__________________ΕΩΣ_____________ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ._______________/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»

«CLOSED DUE TO FUEL FRAUD FROM _____________UNTIL___________ ACCORDING TO DECISION NO ______________/».

Επίσης, τοποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας της. Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα, σφραγίδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή που επιβάλλει τη σφράγιση. Η αποσύνδεση και  η τοποθέτηση πωμάτων, κατά τη σφράγιση, δεν πραγματοποιείται στις σωληνώσεις εξαέρωσης.

Τα ανωτέρω μέσα σφράγισης και σήμανσης που χρησιμοποίησε η τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, πρέπει, με ευθύνη του κατόχου της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, να παραμένουν, στο σύνολό τους, στην αρχική κατάσταση και θέση, όπως τοποθετήθηκαν, άθικτα και απαραβίαστα στην κοινή θέα και να μην παραποιούνται ή παραμερίζονται ή σκεπάζονται ή αποκρύπτονται, με οποιοδήποτε τέχνασμα ή μέθοδο για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων και την απομάκρυνσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, η μη τήρηση των ανωτέρω και ανεξάρτητα από τη διάρκεια σφράγισης, όπως ορίστηκε στην απόφαση σφράγισης, η αποσφράγιση δεν διενεργείται πριν το πέρας των ενενήντα (90) ημερών από την επιβολή της σφράγισης. Tα μέσα σφράγισης αποκαθίστανται στην αρχική τους κατάσταση ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετούνται, εκ νέου, από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση. Τα μέσα σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί από την τελωνειακή αρχή, κατά την επιβολή της σφράγισης, αντικαθίστανται από νέα μέσα σήμανσης, με αναγραφή επ’ αυτών της τελικής ημερομηνίας αποσφράγισης».

Και στο διαδίκτυο

Επίσης, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. 

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού,

β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασης του φυσικού ή νομικού προσώπου, με δυνατότητα υπομνήματος χάρτη εντοπισμού στο διαδίκτυο,

γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης,

δ) η περιγραφή της παράβασης της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001,

ε) η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε στην εγκατάσταση,

στ) το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην με Αριθμ. Α.1067 απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 3225/Β/23).

PreviousNext