Τροχοί & TIR

Τεχνίτης οχημάτων Υψηλής Τάσης. Προσόντα και έναρξη επαγγέλματος

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης για τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης. Η σχετική απόφαση αφορά σ
Πέμπτη 18/05/2023 - 10:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης για τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης. Η σχετική απόφαση αφορά στα ηλεκτρικά επιβατικά μέχρι 9 θέσεων (8+1) καθώς και τα φορτηγά με μικτό βάρος μικρότερο από 3500 κιλά.

Ως «οχήματα υψηλής τάσης» ονομάζονται τα μηχανοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή, εξωτερική, βοηθητική, ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να φορτίζεται κατά την κίνηση ή με εξωτερικά μέσα. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούν συσσωρευτές, που η τάση τους μετατρέπεται/μετασχηματίζεται σε εναλλασσόμενη τάση άνω των 30V ή συνεχή τάση άνω των 60V, για την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων.

Κατηγορίες τεχνικών οχημάτων υψηλής τάσης

Τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης είναι οι τεχνίτες που αναλαμβάνουν την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Ανάλογα με την εκπαίδευση και τη θέση εργασίας τους μέσα στο συνεργείο οχημάτων ψηλής τάσης, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες τεχνιτών οχημάτων υψηλής τάσης:

1. «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1»: Ο τεχνίτης αυτής της κατηγορίας εργάζεται σε οχήματα υψηλής τάσης. Αναγνωρίζει ένα όχημα υψηλής τάσης, γνωρίζει τη γενική δομή του συστήματος υψηλής τάσης και τους κινδύνους που πηγάζουν από τα συστήματα υψηλής τάσης. Εκτελεί εργασίες, υπό την καθοδήγηση του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, που αφορούν τη βασική συντήρηση του οχήματος και δεν έχουν σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης.

2. «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2»: Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 γνωρίζει να διακόπτει και ελέγχει την τροφοδοσία της τάσης σε συστήματα υψηλής τάσης και να ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης έναντι επανενεργοποίησης. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 γνωρίζει να αφαιρεί και να επανατοποθετεί τη μπαταρία σε ένα όχημα υψηλής τάσης, αναλαμβάνει την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της μπαταρίας, ανάλογα με τη βλάβη που η μπαταρία του οχήματος έχει υποστεί. Διαθέτει τη γνώση και την ικανότητα να θέτει το σύστημα υψηλής τάσης εκ νέου σε λειτουργία με ασφάλεια για τον ίδιο, το όχημα και το συνεργείο.

Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 παραλαμβάνει από τον ιδιώτη το όχημα υψηλής τάσης, το ελέγχει ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αρ. 194135/2021 (Β’ 3407) κοινή υπουργική απόφαση. Εφόσον το όχημα υψηλής τάσης κριθεί ασφαλές, ο τεχνίτης κατηγορίας 2 εκτελεί τις εργασίες επί του οχήματος υψηλής τάσης. Έχει την ευθύνη για όλες τις εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης και διενεργεί αυτόνομα εργασίες σε αυτά, είτε φέρουν είτε δεν φέρουν τάση.

Δικαιολογητικά έναρξης επαγγέλματος

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη σε οχήματα υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 είναι τα εξής:

α. Αίτηση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης της Κατηγορίας 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ.

β. Αντίγραφο μίας εκ των αναφερόμενων στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

γ. Βεβαίωση επιμόρφωσης τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 που εκδίδεται από τον φορέα επιμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

δ. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνουν:

εα. Ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία, δηλαδή ότι δεν υπόκεινται στις στερήσεις των ανυπότακτων και λιποτακτών του άρθρου 9 του ν. 1763/1988 «Στρατολογία των Ελλήνων».

εβ. Τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη σε οχήματα ψηλής τάσης Κατηγορίας 2 είναι τα εξής:

α. Αίτηση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης της Κατηγορίας 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ.

β. Αντίγραφο μίας εκ των αναφερόμενων στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

γ. Βεβαίωση ολοκλήρωσης επιμόρφωσης τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 που εκδίδεται από τον φορέα επιμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

δ. Βεβαίωση ολοκλήρωσης επιμόρφωσης τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 που εκδίδεται από τον φορέα επιμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

ε. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνουν:

στα. Ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία, δηλαδή ότι δεν υπόκεινται στις στερήσεις των ανυπότακτων και λιποτακτών του άρθρου 9 του ν. 1763/1988 «Στρατολογία των Ελλήνων».

στβ. Τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας.

3. Τα κατά περίπτωση κατηγορίας ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και ορθά, η αρμόδια Αρχή χορηγεί στον υποψήφιο τεχνίτη την απαιτούμενη από τις ισχύουσες διατάξεις βεβαίωση ορθής αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 ή Κατηγορίας 2, εντός διαστήματος πενήντα (30) ημερών από την ημερομηνία της αίτησης.

PreviousNext