Από 7,5 ευρώ ξεκινά ο τιμοκατάλογος στάθμευσης φορτηγών και ασυνόδευτων στο parking 7 (P7) του λιμένος Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΗΓ εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ 7) και καθορίστηκε ο τιμοκατάλογος.

Συγκεκριμένα, ο υπαίθριος χώρος “Parking 7” διαθέτει 62 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 30 θέσεις αφορούν οχήματα μέγιστου μήκους/πλάτους 22,00/3,50 μ., 20 θέσεις αφορούν οχήματα μέγιστου μήκους/πλάτους 12,50/3,50 μ. και 12 θέσεις αφορούν οχήματα μέγιστου μήκους/πλάτους 4,50/2,50 μ.

Ο χώρος στάθμευσης “Parking 7” θα λειτουργεί καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Κατά τις ώρες 10:00 – 02:00, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες. Κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων ωρών, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν/εξέλθουν κάνοντας χρήση του αυτόματου μηχανήματος έκδοσης εισιτηρίων, ενώ τα τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν θα αντιμετωπίζονται από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες κατά τις ώρες εργασίας τους.

Ο χώρος στάθμευσης παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισόδου/ εξόδου, κάμερα αναγνώρισης του οχήματος, αυτόματη έκδοση εισιτηρίου, επακριβή χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου, πληρωμή αποκλειστικά με χρεωστική/πιστωτική/προπληρωμένη κάρτα, έτσι ώστε οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρέωση του οχήματος και καταγράφονται και τεκμηριώνονται πλήρως και επακριβώς.

Τιμοκατάλογος

Το κόστος parking έχει ως εξής:

Ατελώς για τα πρώτα 15 λεπτά από την είσοδο του οχήματος.

  • 7,50 € από τα πρώτα 15 λεπτά έως την ολοκλήρωση των (4) τεσσάρων πρώτων ωρών.

  • 7,50€ μετά τις τέσσερις (4) πρώτες ώρες μέχρι και την 5η ημέρα.

  • 10,00€ ανά ημέρα από την επόμενη της 5ης ημέρας και για κάθε επόμενη ημέρα.

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Το πλήθος των υπολογιζόμενων ημερών στρογγυλοποιείται στον ακριβώς μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. Το όχημα έχει το δικαίωμα δωρεάν παραμονής στο χώρο στάθμευσης και εξόδου εντός 15 λεπτών από τη χρονική στιγμή της πληρωμής των δικαιωμάτων στον αυτόματο πωλητή (περίοδος χάριτος εξόδου). Σε περίπτωση παραμονής του οχήματος εντός του χώρου για περισσότερο από 5 (πέντε) ημέρες η ΟΛΗΓ ΑΕ, κατόπιν σύνταξης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, η οποία θα κοινοποιείται στον κάτοχο του οχήματος με επιστολή επί του οχήματος έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κάθε μέσο ή μέτρο για τη διασφάλιση της καταβολής των δικαιωμάτων στάθμευσης (π.χ. ακινητοποίησης οχήματος κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος θα μπορεί να εξέρχεται του χώρου, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με την ΟΛΗΓ ΑΕ ή με εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της.

Η στάθμευση των οχημάτων γίνεται εντός των ορίων κάθε θέσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ένα όχημα καταλαμβάνει δύο θέσεις, ο ιδιοκτήτης του θα χρεώνεται για τις ώρες χρήσης και των δύο θέσεων.

Σε περίπτωση παραμονής του οχήματος για περισσότερο από ένα (1) μήνα και με δεδομένο ότι το parking εξυπηρετεί τη βραχεία παραμονή οχημάτων, το όχημα δύναται να θεωρηθεί ότι έχει εγκαταλειφθεί και να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσής του από τις Λιμενικές Αρχές / Αστυνομία. Το κόστος της αποµάκρυνσης θα επιβαρύνει τον κάτοχο του οχήματος.

Ο χώρος στάθμευσης “Parking 7” θα λειτουργεί καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Κατά τις ώρες 10:00 – 02:00, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες. Κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων ωρών, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν/εξέλθουν κάνοντας χρήση του αυτόματου μηχανήματος έκδοσης εισιτηρίων, ενώ τα τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν, θα αντιμετωπίζονται από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες κατά τις ώρες εργασίας τους.

Ο χώρος στάθμευσης θα διαθέτει εικοσιτετράωρο σύστημα καταγραφής του χώρου (µαγνητοσκόπηση). Για την ενημέρωση – γνωστοποίηση υπάρχει σχετική σήμανση – πινακίδες στην είσοδο και έξοδο του χώρου. Τα προϊόντα της καταγραφής θα διατίθενται µόνο στις αρμόδιες αρχές (π.χ. Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικές Αρχές, Δικαστικές Αρχές), στην περίπτωση που συνδέονται µε την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Επίσης, το υλικό δύναται να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις διακρίβωσης των στοιχείων χρέωσης των οχημάτων (ημερομηνία/ώρα εισόδου, αριθμός κυκλοφορίας κ.λπ.).