Καθορίστηκε με υπ. απόφαση ο τρόπος και η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων, καθώς τα εκπαιδευτικά οχήματα κατά την ταξινόμησή τους υπόκεινται υποχρεωτικά σε τεχνικό έλεγχο από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκτοτε σε ετήσια βάση.

Ο τεχνικός έλεγχος συνίσταται στον ειδικό τεχνικό έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος παράλληλα με τον οποίο διενεργείται και πλήρης περιοδικός τεχνικός έλεγχος βάσει των κείμενων διατάξεων.

Επίσης, τα ρυμουλκούμενα της κατηγορίας ΒΕ μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.000 kg και τα ρυμουλκούμενα των κατηγοριών C1E, D1E και DE μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.250 kg και εφόσον δεν ξεπερνούν τους 3,5 t, υπόκεινται κατά την ένταξή τους στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων και έκτοτε ετησίως σε υποχρεωτική επιθεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθόσον για τα οχήματα αυτά δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση ελέγχου τους από τα ΚΤΕΟ.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6495/Β/2021.