Με ανιχνευτή κοριών και φωτογράφιση προσώπων οι εξετάσεις για τα διπλώματα

Κυρ, 13/03/2022 - 16:30

Συσκευή ανίχνευσης ασύρματων επικοινωνιών και κάμερα λήψης φωτογραφιών των προσώπων θα λειτουργούν από ιδιωτική εταιρεία security, η οποία με απευθείας ανάθεση ανέλαβε «υπηρεσία συμβούλου για την αδιάβλητη και ομαλή διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών».

Η συγκεκριμένη εταιρεία «Alpha Ασπίς Security ΕΠΕ» σύμφωνα με την ανάθεση, σε κάθε εξεταστικό κέντρο θα φέρει και θα λειτουργεί τον παρακάτω εξοπλισμό:

α) φορητή συσκευή με την οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιείται από τους επιτηρητές κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα των εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
β) φορητή κάμερα με αποσπώμενη κάρτα μνήμης, με την οποία πραγματοποιείται στιγμιαία λήψη φωτογραφίας κάθε υποψηφίου κατά την είσοδό του στο εξεταστικό κέντρο, πριν από την έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης και
γ) οθόνη, η οποία αναπαράγει οπτικοακουστικό υλικό για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης, τις απαγορεύσεις, τις κυρώσεις  πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης.

Ο ως άνω εξοπλισμός ελέγχεται και τίθεται σε λειτουργία με μέριμνα και ευθύνη των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης.

Ειδικότερα, η φορητή συσκευή ανίχνευσης θα ανιχνεύει οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ασύρματης, RF, Wi-Fi, mobile networks, Bluetoοoth κ.λπ.) στο χώρο της εξέτασης.

Η ψηφιακή φωτογραφία των υποψηφίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια, σε δεύτερο χρόνο, δειγματοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας από την αρμόδια αρχή. Για τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας, η ψηφιακή φωτογραφία του υποψηφίου, που λαμβάνεται διασταυρώνεται, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με την αντίστοιχη φωτογραφία που συμπεριλαμβάνεται στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου. 

Ορίζεται επίσης, ότι οι ψηφιακές φωτογραφίες των υποψηφίων αποθηκεύονται στην αποσπώμενη κάρτα μνήμης, η οποία, μετά το πέρας της θεωρητικής εξέτασης, αποστέλλεται, με μέριμνα των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για τον σκοπό της διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημέρα διεξαγωγής της θεωρητικής εξέτασης. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι φωτογραφίες διαγράφονται