Τροχοί & TIR

Μεταφορά εξοπλισμού. Διαγωνισμός 100.000 ευρώ

Η Α' ΔΟΥ Πειραιά προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά για τα έτη 2024 και 2025
Τετάρτη 04/10/2023 - 10:16
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Α' ΔΟΥ Πειραιά προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά για τα έτη 2024 και 2025.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου, εξοπλισμού και λοιπού υλικού από /μεταξύ /εντός των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά ως Διατάκτη, ήτοι των πέντε (5) Δ.Ο.Υ. νομού Πειραιά και του 4ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής προς τις Υπηρεσίες που θα υποδεικνύονται κάθε φορά στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, πάντα εντός Αττικής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ (εκατό χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 80.645,16€ πλέον ΦΠΑ ύψους: 19.354,84€) και αναλύεται ως εξής: 

Για το έτος 2024, ποσού έως 70.000,00€ (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 56.451,61€ πλέον Φ.Π.Α. 13.548,39€) και 

Για το έτος 2025, ποσού έως 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24.193,55€ πλέον Φ.Π.Α. 5.806,45€).

Λήξη ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 25/10/23 και ώρα 22:00 μ.μ.

Πληροφορίες: Τηλ.: 213 2102728 E-Mail: n.diakopoulou@aade.gr

PreviousNext