Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών Αττικής: Διαγωνισμός ύψους 1.086.736,00 ευρώ

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά έως την 19η/02/2024 και ώρα 23:59:59.
Παρασκευή 09/02/2024 - 10:29
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 344380 έως την 19η/02/2024 και ώρα 23:59:59.

Συνολικός προϋπολογισμός: 876.400,00€ πλέον ΦΠΑ, (1.086.736,00€ συμπ. ΦΠΑ).

Διευκρινίζεται ότι: 

Όσον αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας των οδηγών ΕΔΧ και λεωφορείων και επειδή για την έκδοση ή ανανέωση τόσο της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ, όσο και της άδειας οδήγησης λεωφορείου, απαιτείται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Α 79574/5488/16 – ΦΕΚ τ.Β 4587/27-12- 2017 και Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Α3/οικ.50984/7947 – ΦΕΚ τ. Β 3056/2-12-2013) η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας στην αρμόδια Υπηρεσία μεταφορών, τεκμαίρεται πως ο οδηγός είναι υγιής κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις και την εγκύκλιο 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και συνεπώς η ύπαρξη ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ, ή άδειας οδήγησης λεωφορείου σε ισχύ, καλύπτει την προϋπόθεση ικανότητας για οδήγηση, η οποία αποδεικνύεται από το Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας που αναφέρεται στην ΚΥΑ 50025/19-9-2018 και στην εγκύκλιο 2 με Α.Π. 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3). 

Συνεπώς, όσον αφορά τους οδηγούς και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας, θα γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση της εν ισχύ ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ για τους οδηγούς ταξί και της εν ισχύ άδειας οδήγησης για τους οδηγούς λεωφορείων στην οποία θα αναγράφεται ο εν ισχύ αριθμός ΠΕΙ.

Πληροφορίες: promna@patt.gov.gr

PreviousNext