Μεταφορά μαθητών Βοιωτίας

Τρί, 26/07/2022 - 11:48

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας – Π.ΣΤ.Ε για το σχολικό έτος 2022-2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στα 2.028.874 ευρώ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 04-08-2022 και ώρα 23:59:59.

Στο παράρτημα της πρόσκλησης (αναρτήθηκε στις 25/7/22 με αρ. πρωτ. 170712_4141) δημοσιεύεται ο πίνακας με τα δρομολόγια για τα οποία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά.

Πληροφορίες: Τηλ.: 22613 50273