Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών Βορείου Τομέα Αθηνών

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφ
Παρασκευή 29/09/2023 - 11:38
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 229195, έως την 09-10-2023 και ώρα 23:59:59 (λαμβάνοντας υπόψη ότι αν η δέκατη ημέρα είναι εξαιρετέα ή Σάββατο η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ).

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.327.375,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (1.645.945,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ).

Πληροφορίες: Ν. Χριστόπουλος, E-mail: doikbt@patt.gov.gr

PreviousNext