Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών: Διαγωνισμός 1.030.856,64 ευρώ

Για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Πειραιά
Τρίτη 27/02/2024 - 13:21
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, καθώς και δρομολογίου αντικειμένου κολύμβησης του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024 (Γ΄ τρίμηνο), όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Πειραιά. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 344594 έως την 7η/ 03 /2024 και ώρα 23:59:59.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 831.336,00 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 1.030.856,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για τους όρους της Πρόσκλησης: E-mail: tpromithion.p@patt.gov.gr και τηλ.: 213 2073732 - 708 


 

PreviousNext