Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών: διαγωνισμός 1.592.000€ Π.Ε. Γρεβενών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Aνοιχτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής α
Τετάρτη 03/08/2022 - 15:15
Κοινοποίηση στα Social Media
καθισματα, πουλμαν, μεταφορα μαθητων,

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Aνοιχτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2022-2023» συνολικού προϋπολογισμού 1.592.230,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α 169336).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/08/2022 και ώρα 13:00.Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

1. Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 40% εκτός ΦΠΑ.

Ο μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 4% της κατακυρωθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ.

2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών είναι οι ΚΑΠ των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ μέσω των οποίων επιχορηγείται η ΠΕ Γρεβενών.

3. Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Φυσικά πρόσωπα/Νομικά πρόσωπα/Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες/Συνεταιρισμοί

4. Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι

5. Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας ειδικών μεταφορών επιβατών.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Γρεβενών Τηλέφωνο: +30 2462353203

PreviousNext