Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Σερρών

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Τετάρτη 02/11/2022 - 12:19
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για ένα 1 σχολικό έτος 2022-2023.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στ. Ελλάδος προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής της αρμοδιότητας, για ένα 1 σχολικό έτος 2022-2023 (165 ημέρες) μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό), για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από την έναρξη έως και την λήξη του σχολικού έτους (2022 - 2023).

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 176215 εντός δέκα 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την 07/11/2022 και ώρα 23:59:59.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Η σύμβαση υλοποιείται από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως 31.08.2023 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει χρονικά το αντικείμενο κάθε επιμέρους σύμβασης για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και για το σκοπό αυτό έχει υπολογιστεί δικαίωμα προαίρεσης 10%. Η συνολική, ενδεικτική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ ανέρχεται στο ποσό των 40.339,20€ άνευ ΦΠΑ, πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης 30% αξίας 12.101,76€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 52.440,96€ άνευ ΦΠΑ.

Για τον πίνακα δρομολογίων και για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλ: 22313 54743, κα. Βασιλική Παλαιολόγου

Στις Σέρρες

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, όπως συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) υποβάλλοντας προσφορά για τα δρομολόγια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών σχολικού έτους 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 99.642,50 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 02/11/2022.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων Π.Ε. Σερρών, Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36-Διοικητήριο, 2 ος όροφος Γραφείο 214, Τ.Κ.: 62110 – Σέρρες από τους ενδιαφερόμενους έως τις 08/11/2022 και ώρα 14:30. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 09/11/2022 και ώρα 09:00.

Πληροφορίες: Τηλ.: 23213 50436, 23213 50357, e-mail: kiriazis@serres.pkm.gov.gr (κ. Κυριαζής Δημήτριος, aggelidis@serres.pkm.gov.gr (κ. Αγγελίδης Κωνσταντίνος) 

PreviousNext