Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Πρέβεζας

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας,
Τετάρτη 28/09/2022 - 14:50
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %) ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προφορών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων, αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγων τιμής καυσίμου και δυνατότητα χρονικής παράτασης), είναι 7.333.238,42 ευρώ.

Η ισχύς του ΔΣΑ θα διαρκέσει για μία περίοδο τεσσάρων (4) ετών και έως το πέρας του σχολικού έτους 2025-2026.

Η εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 24/10/2022 και ώρα 15:00.

PreviousNext