Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) με σκοπό την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισα
Πέμπτη 01/12/2022 - 12:45
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) με σκοπό την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισας από τον τόπο κατοικίας προς στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, έως και το σχολικό έτος 2025- 26.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ΔΣΑ είναι 18.125.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ενώ η συνολική δέσμευση της δαπάνης ανέρχεται σε 36.540.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Το ΔΣΑ υλοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 177436). Η ισχύς του ΔΣΑ θα διαρκέσει έως την 31.08.2026 με δυνατότητα παράτασης κατά πέντε (5) μήνες.

Ως προθεσμία παραλαβής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΔΣΑ (ήτοι, που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα - Α’ Φάση), ορίζεται η Δευτέρα 09.01.2023 και ώρα 15:00, ενώ στο εξής δεν τίθεται καμία επιπλέον προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος.

Πληροφορίες: Β. Παπουλιάκος, Τηλ. :2413 506 201-206, http://www.thessaly.gov.gr, e-mail: oikonom@thessaly.gov.gr

PreviousNext