Μεταφορά μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δευ, 12/12/2022 - 15:37

Μετά την αριθμ. 1620/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΗΨΖ7Λ6-ΑΓΦ) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να αναθέσει δρομολόγια μεταφοράς μαθητών/τριών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (αρ. 32 περ. 2γ. Ν.4412/16), λόγω κατεπείγοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να καταθέσουν στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Ηλείας επί της οδού Μανωλοπούλου 47 - Πύργος, μέχρι την 15/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάθεση των δρομολογίων.

Ο πίνακας δρομολογίων είναι συνημμένος στον ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης): 654Ε7Λ6-ΦΦΜ.

Πληροφορίες: Δ. Ντοάς, Τηλ.: 2621 360236, E-mail: ddo-proc@ilia.pde.gov.gr