Μεταφορά προσωπικού. Διαγωνισμός ύψους 260.000 ευρώ

Τετ, 30/03/2022 - 14:58

Διεθνή δημόσιο διαγωνισμό προκήρυξε το Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», με την εκτιμώμενη αξία να ανέρχεται στο ποσό των 260.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό (για τη μεταφορά του προσωπικού του Νοσοκομείου).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ηλεκτρονικά) ορίζεται η 27/04/22 ώρα 18:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 04/05/22 στις 11 το πρωί.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες: email: promithies4@thriassio-hosp.gr/ promithies1@triassio-hosp.gr