Τροχοί & TIR

Μεταφορά προσωπικού ΕΛΤΑ. Διαγωνισμός 103.000 ευρώ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά του προσωπικού των ΕΛΤΑ από και προς το Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης (ΚΔΘ).
Δευτέρα 11/09/2023 - 16:24
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά του προσωπικού των ΕΛΤΑ από και προς το Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης (ΚΔΘ).

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (103.225,50€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (ποσό χωρίς ΦΠΑ: 91.350,00€, ΦΠΑ: 11.875,50€).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος αρχόμενη από την επομένη της υπογραφής της και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3353277, e-mail: gr_promithion@elta-net.gr

PreviousNext