Μεταφορά προσωπικού ΕΛΤΑ. Διαγωνισμός 103.000 ευρώ

Δευ, 11/09/2023 - 16:24
Φωτό αρχείου

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά του προσωπικού των ΕΛΤΑ από και προς το Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης (ΚΔΘ).

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (103.225,50€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (ποσό χωρίς ΦΠΑ: 91.350,00€, ΦΠΑ: 11.875,50€).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος αρχόμενη από την επομένη της υπογραφής της και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3353277, e-mail: gr_promithion@elta-net.gr