Τροχοί & TIR

Ρυμούλκηση ακινητοποιημένων λεωφορείων. Διαγωνισμός 360.000 ευρώ

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιώ
Δευτέρα 11/09/2023 - 15:45
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς (ρυμούλκησης) των ακινητοποιημένων λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., εκτιμώμενης δαπάνης στην αξία των 360.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικώς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη από την υπογραφή της, με δικαίωμα του αναθέτοντος φορέα για μονομερή παράταση της σύμβασης, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του αποφαινόμενου οργάνου, για ένα (1) επιπλέον έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, με τους ίδιους όρους και τιμές.

Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Πληροφορίες: ΟΣΥ ΑΕ, Τηλ.: 210 4270887, 210 4270693, e-mail: dieuthpromitheion@ethel.gr

PreviousNext