Τροχοί & TIR

Μεταφορά υλικών προβολής. Διαγωνισμός 50.000 ευρώ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Μεταφορά προωθητικού υλικού προβολής», προϋπολογισμού € 40.322,58 άνευ
Δευτέρα 05/12/2022 - 12:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Μεταφορά προωθητικού υλικού προβολής», προϋπολογισμού € 40.322,58 άνευ Φ.Π.Α. (€ 50.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), εκ των οποίων για 34 προορισμούς, ποσό 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (33.870,97 € άνευ Φ.Π.Α.), ενώ για την κάλυψη επιπλέον έξι (6) προορισμών, ποσό 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (6.451,61 € άνευ Φ.Π.Α.), ως δικαίωμα προαίρεσης.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για δύο (2) έτη.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 19/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. [σχετικά με διαδικαστικά θέματα – Μαρία Φραγκουδάκη, τηλ. 2313 - 319135, Παύλος Κοντζίνος, τηλ. 2313 -319138, Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. και σχετικά με το αντικείμενο του έργου – Α. Παπαϊωάννου, τηλ.: 2313 – 325579, Τμήμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

PreviousNext