Μεταφορές φοιτητών. Διαγωνισμός ύψους 411.000 ευρώ

Τετ, 06/07/2022 - 11:17

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο τη σύμβαση για μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.12.2023, και με δυνατότητα μονομερούς προαίρεσης ποσού διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων, εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (232.187,50€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 13% [αναλυτικά: 205.475,66€ + Φ.Π.Α. 26.711,84€ = 232.187,50€] για έξι (6) επιπλέον μήνες, ήτοι από 01.01.2024 έως 30.06.2024, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στα 410 951.33 EUR.

Τα κριτήρια ανάθεσης είναι:

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Α1.Χωρητικότητα Λεωφορείων. [ελάχιστος αριθμός επιβαινόντων: (48) άτομα εκ των οποίων οι θέσεις των καθημένων να είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε (35). / Στάθμιση: 35%

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Α2. Αριθμός Λεωφορείων που θα δρομολογηθούν (ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός αναφέρεται στην εισήγηση). / Στάθμιση: 35%

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Α3. Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ / Στάθμιση: 10%

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Β1. Η απαιτούμενη εμπειρία παροχής υπηρεσιών μαζικής μεταφοράς (ελάχιστη απαίτηση 3 έτη). / Στάθμιση: 10%

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Β2. Αριθμός, ειδικότητες προσωπικού και ο τεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει η επιχείρηση. / Στάθμιση: 10%

Τιμή - Στάθμιση: 0

Διάρκεια σύμβασης: Από 01/01/23 έως 31/12/23. Προθεσμία παραλαβής προσφορών μέχρι 02/08/22 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αρμόδια Βασιλεία Παγώνα Αγγελίνα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vangelin@admin.duth.gr, Τηλ.: +30 2531039003, Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: http://supplies.duth.gr