Μεταφορές προσώπων. Διαγωνισμός 483.000 ευρώ

Τετ, 21/06/2023 - 12:50
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς των Εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων (ΙΠΑΠ) «Η Θεοτόκος» από και προς της εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως και 31-07-2026 για τρία (3) άγονα δρομολόγια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά δρομολόγιο.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 483.054,00 € προ ΦΠΑ [ 598.986,96 € συμπ. ΦΠΑ] (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 20% και της αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου ποσοστού 10%), (πολυετής υποχρέωση).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20-06-2023

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17-07-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 21-07-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 195356.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι), από την κ. Περδίκη Ευαγγελία, τηλ.: 213 2100359.