Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έθεσε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τον διαγωνισμό με τίτλο «Μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία στα Κτηματολογικά Γραφεία» και προσκαλεί για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων με την υποβολή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων.

α) Αφορά τη δημόσια διαβούλευση σχεδίου τεύχους διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο «Μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού από τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία στα Κτηματολογικά Γραφεία». Αντικείμενο είναι η  παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων και εξοπλισμού από τα υφιστάμενα υποθηκοφυλακεία σε όλη την επικράτεια στα ενενήντα δύο (92) Κτηματολογικά Γραφεία και υποκαταστήματά τους, τα οποία θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα υποθηκοφυλακεία.

β ) Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (6.033.482,50 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

γ) Η δημόσια διαβούλευση θα έχει διάρκεια για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

δ) Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης μαζί με τα παραρτήματα αυτού.

ε) Η δημόσια διαβούλευση και τα τεύχη που τη συνοδεύουν αναρτώνται στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr)  και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr

στ) Η υποβολή των παρατηρήσεων/ σχολίων σχετικά με τα σχέδια του τεύχους του διαγωνισμού γίνεται μόνο στον ιστότοπο: (http://www.eprocurement.gov.gr) του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ σε σχετική φόρμα του συστήματος ακολουθώντας της οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στον ανωτέρω ιστότοπο. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο δεν έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη της σχόλια ή παρατηρήσεις που υποβάλλονται με άλλο τρόπο.

ζ) Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική.