Τροχοί & TIR

Μισθώσεις οχημάτων από Μεταφορικές Επιχειρήσεις. Πόσα φορτηγά και για πόσο χρόνο

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως ορίζεται
Πέμπτη 12/10/2023 - 13:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως ορίζεται στην κοινοτική οδηγία 2021/1187.

Μεταξύ των πολλών άλλων προβλέπεται η χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων σε ελληνικό έδαφος από επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών, η χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τρίτων ή και για ίδιο λογαριασμό. Σημαντική, επίσης, είναι και η ρύθμιση που αφορά στην εκμίσθωση οχημάτων από ελληνικές επιχειρήσεις, μεταφορικές προς μεταφορικές, αλλά και σε μη μεταφορικές.

Πιο αναλυτικά, ορίζεται ότι οι μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα οχήματα που τους ανήκουν.

Με ξένες πινακίδες

Όταν το μισθωμένο όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, τότε:

α) Το μισθωμένο όχημα μπορεί να χρησιμοποιείται σε ελληνικό έδαφος μόνο για περίοδο δύο (2) διαδοχικών μηνών, εντός οποιουδήποτε δεδομένου ημερολογιακού έτους. Η χρησιμοποίηση του οχήματος μπορεί να γίνεται από την ίδια μεταφορική επιχείρηση. Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δύο (2) μηνών.

β) Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί αριθμό μισθωμένων οχημάτων που δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του στόλου φορτηγών οχημάτων που βρίσκεται στη διάθεση της επιχείρησης. 

Στην περίπτωση μεταφορικής επιχείρησης, η οποία έχει συνολικό στόλο μεγαλύτερο του ενός (1) και μικρότερο των τεσσάρων (4) οχημάτων, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ενός τέτοιου οχήματος. Ο ελάχιστος αριθμός, σύμφωνα με την παρούσα, αναφέρεται στον στόλο φορτηγών οχημάτων που βρίσκεται στη διάθεση της μεταφορικής επιχείρησης με βάση τα οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

Για το μισθωμένο όχημα εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της ενωσιακής άδειας που έχει εκδοθεί προς τη μεταφορική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1072/2009, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Η ισχύς του επικυρωμένου γνήσιου αντιγράφου είναι ίση με τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης.

Μεταφορές για ίδιο λογαριασμό

Στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται, επίσης, ότι:

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούν με τους ίδιους όρους, όπως και τα οχήματα που τους ανήκουν, μισθωμένα οχήματα για να πραγματοποιούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για ίδιο λογαριασμό, εφόσον:

• το μισθωμένο όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα ως φορτηγό δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης,

• το όχημα είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οι παρακάτω όροι:

α) η σύμβαση αφορά μόνο στη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό και δεν συνοδεύεται από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία συνομολογείται με την ίδια επιχείρηση και αφορά στον οδηγό ή το βοηθητικό προσωπικό,

β) το μισθωμένο όχημα, κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί, και

γ) το μισθωμένο όχημα οδηγείται από το ίδιο το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί. 

Η τήρηση των παραπάνω αποδεικνύεται με την επίδειξη των ακόλουθων εγγράφων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία βρίσκονται επί του οχήματος:

α) σύμβαση μίσθωσης του οχήματος, ή επικυρωμένο απόσπασμα αυτής της σύμβασης, που περιέχει ιδίως το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος, και

β) εφόσον ο οδηγός δεν είναι εκείνος που μισθώνει το όχημα, σύμβαση εργασίας του οδηγού ή επικυρωμένο απόσπασμα της σύμβασης αυτής, που περιέχει ιδίως το όνομα του εργοδότη, το όνομα του υπαλλήλου, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή πρόσφατη απόδειξη καταβολής μισθού.

Μισθώσεις οχημάτων που ανήκουν σε μεταφορικές εταιρείες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάταξη σύμφωνα με την οποία:

1. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις, μεταφορικές ή μη, ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα

Εκμίσθωση ΦΙΧ από τις εταιρείες ενοικίασης

Ορίζεται, επίσης, ότι:

Επιχειρήσεις μη μεταφορικές και επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, μπορούν να μισθώνουν φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως και τρεισήμισι (3,5) τόνους, από επιχειρήσεις εκμίσθωσης που λειτουργούν, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος ή των ιδιωτικών μεταφορικών αναγκών τους, αντίστοιχα, με τις προϋποθέσεις, τόσο για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όσο και για ιδιώτες που αναφέρονται παραπάνω (στην περίπτωση μίσθωσης για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό).

Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μπορούν να εκμισθώνουν στα παραπάνω πρόσωπα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με ΜΑΜΦΟ, έως και τρεισήμισι (3,5) τόνους, που τους ανήκουν, ή τα έχουν μισθώσει από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας τους.

Η εκμίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης να έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα της επιχείρησης εκμίσθωσης,

β) στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, στο πεδίο των παρατηρήσεων, αναγράφεται: «Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης επιχείρησης εκμίσθωσης αυτοκινήτων».

Η σύμβαση μίσθωσης

1. Για τις μισθώσεις του παρόντος καταρτίζεται σύμβαση μίσθωσης που περιέχει, τουλάχιστον, το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος.

2. Για τις μισθώσεις που καταρτίζονται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα ως μισθώτρια, η σύμβαση μίσθωσης γνωστοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της έδρας της μισθώτριας, πριν από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί βεβαίωση γνωστοποίησης.

Η πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο γνωστοποιείται επίσης στην ίδια κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα της λύσης. Αν λυθεί πρόωρα η σύμβαση μίσθωσης, η μισθώτρια καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία τα γνήσια επικυρωμένα αντίγραφα της ενωσιακής άδειας που είχαν εκδοθεί για το όχημα.

3. Η σύμβαση που καταρτίζεται για τις μισθώσεις γνωστοποιείται επίσης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

PreviousNext