Τροχοί & TIR

Μίσθωση λεωφορείου. Διαγωνισμός 68.000 ευρώ

Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωση λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος και η εκτιμώμενη αξία της
Πέμπτη 09/03/2023 - 11:46
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωση λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 68.549,19 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.663,71 ευρώ, ΦΠΑ: 7.885,45 ευρώ).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23η/03/2023 και ώρα 09:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr Του ως άνω συστήματος, την 27η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Πληροφορίες: ΓΟΝΚ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ", Τμήμα Προμηθειών, Τηλ.: 210-3501545

PreviousNext