Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.556,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η/02/2022 και ώρα 09:00 π.μ. και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 02/03/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3501545, e-mail: promithies@gonkhosp.gr