Τροχοί & TIR

Μίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό: Η βεβαίωση γνωστοποίησης και η διαδικασία

Η Βεβαίωση μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές
Τρίτη 07/11/2023 - 12:36
Κοινοποίηση στα Social Media
φορτηγά
φωτό αρχείου

Καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, καθώς και η ακολουθητέα διαδικασία.


Απαιτείται η σύμβαση της μίσθωσης του οχήματος, φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται για τη μισθώτρια και το μισθωμένο όχημα, ανάλογα με το μεταφορικό έργο του οχήματος, οι ίδιοι όροι που ισχύουν για τη χρησιμοποίηση των ιδιόκτητων οχημάτων της.


Εφόσον η μισθωτήρια εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, τα δικαιολογητικά, μαζί με τη σύμβαση μίσθωσης, γνωστοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας της έδρας της μισθωτρίας, πριν από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης.


Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί βεβαίωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί, στην οποία επισυνάπτεται ακριβές αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης που γνωστοποιήθηκε, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία. Η βεβαίωση τηρείται επί του οχήματος και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.


Εδώ να επισημάνουμε και πάλι, ότι η μισθώτρια χρησιμοποιεί το μισθωμένο όχημα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών με τους ίδιους όρους όπως τα οχήματα που της ανήκουν.

Πώς είναι η βεβαίωση γνωστοποίησης της σύμβασης μίσθωσης

Παραθέτουμε στη συνέχεια το υπόδειγμα (φόρμα) της βεβαίωσης γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχήματος:

Υπόδειγμα βεβαίωσης γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…/REGION…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…/REGION UNIT…

Διεύθυνση Μεταφορών καιΕπικοινωνιών/ Directorate for Transport and Communications

[Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας υπηρεσίας στο Ελληνικά και στα Αγγλικά]

Βεβαίωση μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές (Οδηγία 2006/1/ΕΚ)

Attestation of hire of vehicle without driver for the carriage of goods by road (Directive 2006/1/EC)

Γνωστοποιήθηκε στην ανωτέρω δημόσια υπηρεσία η ακόλουθη σύμβαση μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές σύμφωνα με την Οδηγία 2006/1/ΕΚ:

The following contract of hire of vehicle without driver for carriage of goods by road according to Directive 2006/1/EC was notified to the public authority mentioned above:

1. Όνομα Εκμισθωτή/Name of Lessor: ……………………………..

2. Όνομα Μισθωτή/Name of Lessee: ………………………………..

3. Ημερομηνία μίσθωσης/Date of hire: …………………………….

4. Διάρκεια σύμβασης/Duration of contract: ………………………

5. Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος/Vehicle Registrationno: ……

6. Χώρα Ταξινόμησης Οχήματος/Vehicle Country of Registration: ….

7. Μεταφορές για λογαριασμό τρίτων/Μεταφορές για ίδιο λογαριασμό (διαγράφεται ανάλογα)/ Carriage of goods for hire or reward/Carriage of goods for own account (delete as appropriate)

8. Παρατηρήσεις- Μεταφορικό έργο/Notes-Goods: ………………….

Επισυνάπτεται η σύμβαση μίσθωσης όπως γνωστοποιήθηκε.

The contract of hire as notified is attached to this attestation.

…………………… [Τόπος και ημερομηνία/Place and date]

………………….. [Υπογραφή/Signature]
 

PreviousNext