Τροχοί & TIR

Μίσθωση πούλμαν: Διαγωνισμός 137.000 ευρώ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για
Σάββατο 30/07/2022 - 11:59
Κοινοποίηση στα Social Media
πουλμαν, λεωφορείο, τουρίστες

  Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών εκδρομών και Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του ΕΜΠ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών εκδρομών και Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του ΕΜΠ.

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 154.829,21€ συμπ. ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 137.017,00€, ΦΠΑ 13%: 17.812,21€).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο χρόνια και το κριτήριο της ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ενώ στην αναλυτική διακήρυξη τίθενται και κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/09/2022 και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/9/2022

Πληροφορίες:   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15772 Ζωγράφου  Τηλέφωνο: 210 7723358, : 210 7724157 

PreviousNext