Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός Μεταφοράς 134.316 ευρώ στην Πάτρα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πάτρα (Κωδικός Nuts: EL632), προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης (κάτω των ορίων) για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφ
Σάββατο 30/07/2022 - 10:23
Κοινοποίηση στα Social Media
λεωφορείο, πούλμαν,

 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πάτρα (Κωδικός Nuts: EL632), προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης (κάτω των ορίων) για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».To κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 134.316,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 166.551,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 31/08/2022 και ώρα 15:00 μ.μ., η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι 06/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και των επί μέρους παραρτημάτων δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του ΕΑΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από την Πάροδο Αριστοτέλους 18 – Περιβόλα Πατρών (Κτίριο Γ, Ισόγειο, Γραφείο ΠΓ03), ΤΚ 263 35 Πάτρα, τηλ 2610 367434, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από τον κ. Μιχάλη Σταθάτο στο τηλ. 2610 367374, e-mail: mstathatos@eap.gr

 

PreviousNext