Τροχοί & TIR

Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ). Πώς λειτουργεί

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε εφαρμογή ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ), με στόχο την ορθή λειτουργία κι εξυγίανση της αγοράς αυτοκινήτο
Τρίτη 17/01/2023 - 11:39
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε εφαρμογή ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ), με στόχο την ορθή λειτουργία κι εξυγίανση της αγοράς αυτοκινήτου.

Με τη λειτουργία του ΜΕΜΟ, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά πλέον το ζήτημα των αθρόων εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και βελτιστοποιείται το σύστημα ελέγχου.

Ειδικότερα, με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που δημιούργησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα τηρούνται όλα τα στοιχεία εισαγωγής και πρώτης ταξινόμησης μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα µας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους συναρμόδιους φορείς της πολιτείας να έχουν άμεση και διαρκή πρόσβαση και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους και επαληθεύσεις.

Παράλληλα, το ΜΕΜΟ προσφέρει τη δυνατότητα δειγματοληπτικής επαλήθευσης της γνησιότητας των στοιχείων των οχημάτων που υποβάλουν οι εισαγωγείς, καθιστώντας δυνατή τη διασταύρωση των εν λόγω στοιχείων από τους επίσημους αντιπροσώπους.

Με την εφαρμογή του ΜΕΜΟ, επιτυγχάνεται ένας διττός στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρώτον, διευκολύνεται η εξυγίανση της αγοράς, μέσα από τη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας και τον έλεγχο των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, ώστε να εξαλειφθεί η διάθεση των οχημάτων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό (π.χ. τρακαρισμένα οχήματα, οχήματα µε αλλοιωμένο μετρητή χιλιομέτρων κ.λπ.).

Δεύτερον, βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα εξασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα οχήματα που θα τίθενται σε κυκλοφορία θα τηρούν τη σχετική νομοθεσία περί εκπομπών ρύπων.

Ταυτόχρονα, προκειμένου το ΜΕΜΟ να είναι άμεσα αποτελεσματικό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη νομοθετήσει κατηγοριοποιημένες παραβάσεις που μπορεί να σχετίζονται με ελλιπείς, ανακριβείς ή εκπρόθεσμες καταχωρίσεις και έχουν θεσπιστεί τόσο τα διοικητικά πρόστιμα, όσο και η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής τους.

Πώς λειτουργεί το ΜΕΜΟ

Από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

Οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Μ και Ν, υποχρεούνται να εισέρχονται, εντός των τιθέμενων προθεσμιών, στον ηλεκτρονικό υπερσύνδεσμο https://memo.yme.gov.gr, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των εν λόγω οχημάτων. 

Αυτό διευκρινίζεται από το υπ. Μεταφορών με την προσθήκη ότι και οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυμουλκούμενα), υποχρεούνται να εισέρχονται στον ανωτέρω ηλεκτρονικό υπερσύνδεσμο εντός των τιθέμενων προθεσμιών, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των εν λόγω οχημάτων.

Η προθεσμία για την καταχώριση των ρυμουλκούμενων στο ΜΕΜΟ ορίζεται στις έως είκοσι (20) ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. 

Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στο λογισμικό Μ.Ε.Μ.Ο. απαιτείται η αυθεντικοποίησή τους μέσω της χρήσης των ατομικών κωδικών - διαπιστευτηρίων του Taxisnet λογαριασμού τους (μέσω σχετικού μηνύματος που προκύπτει από το Taxisnet). 

Επισημαίνονται επίσης τα εξής: α) Το λογισμικό που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του Μ.Ε.Μ.Ο παρέχει τεχνικά τη δυνατότητα σε όποιον εισαγωγέα μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, O2 και Ο3 το επιθυμεί, να προβεί στην καταχώριση των στοιχείων του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β΄ 1183) υ.α. των εν λόγω οχημάτων, προ της υποβολής της σχετικής αίτησης για τη χορήγηση της πρώτης (1ης) άδειας κυκλοφορίας τους στη χώρα μας.

PreviousNext