Νέες ρυθμίσεις για τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου αστικής περιήγησης πόλεων

Τρί, 14/12/2021 - 15:41

Με σχέδιο νόμου του υπ. Τουρισμού επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν στα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου αστικής περιήγησης πόλεων. Έτσι, ορίζεται ότι:

Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων, συμβατικών ή προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία.

Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης, πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης χώρας-μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Τα εν λόγω λεωφορεία αποσύρονται από την κυκλοφορία μετά από τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ορίζονται κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

Επίσης:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων.

Τέλος, ορίζεται ότι στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων επιτρέπονται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων και η εκμετάλλευση των διαφημίσεων από τον ιδιοκτήτη των οχημάτων, με την προϋπόθεση καταβολής τέλους διαφήμισης υπέρ του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα ανωτέρω οχήματα.