Τροχοί & TIR

Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για χειριστές ανυψωτικών. Τι αλλάζει

Τα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα
Πέμπτη 13/06/2024 - 09:25
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Εγκρίθηκε νέο ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων).

Το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης έρχεται ως συνέχεια του νόμου 4982/22 σύμφωνα με τον οποίο τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) διακρίνονται εφεξής σε τρεις κατηγορίες με κριτήριο την κινητήρια ισχύ και την ανυψωτική ικανότητα, για τις οποίες:

α. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

β. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται είτε πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας, είτε λήψη αντίστοιχης άδειας.

γ. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας.

Έτσι, με πρόσφατη απόφαση (46557/24-ΦΕΚ 3350/Β/12 Ιουνίου 2024) εγκρίθηκε το ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης χειριστών σε M.E. συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) ΚW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr της Ομάδας Β (έως 120 KW), βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4Β του ν. 3982/2011, που κατατάσσονται στις περ. 2.7 και 2.8 του άρθρου 2, βάσει και του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Οικ.1032/166/ Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (Β΄  519) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ήτοι:

(α) 2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) και

(β) 2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: (i) η ορθή και αποδοτική εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών με τη χρήση Μ.Ε. (με και χωρίς φορτίο), και (ii) η ασφάλεια των χειριστών Μ.Ε. και του λοιπού προσωπικού στους εν γένει χώρους εργασίας.

2. Το ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης χειριστών μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) που εγκρίνεται με αυτή την απόφαση, αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Με την ίδια απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης χειριστών Μ.Ε., τον σκοπό και τους εκπαιδευτικούς στόχους του, τη διάρθρωση, τις θεματικές ενότητες, τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις ένταξης των εκπαιδευόμενων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών/τριων, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και την τελική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

.

4. Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης παρέχεται από τους Φορείς Υλοποίησης [Φ.Υ.] που είναι:

α) Αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης [Κ.Δ.Β.Μ.] και

β) Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.]

Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή σε αυτά έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

α) να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό,

β) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

γ) να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

2. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν στους Φορείς Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης:

α) αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,

β) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας),

γ) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών,

δ) φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας,

ε) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),

στ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται:

i) ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,

ii) η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας που ανήκουν.

PreviousNext