Νεοσύστατο Ταμείο Υποδομών: Χρηματοδοτεί και έργα Μεταφορών

Δευ, 30/11/2020 - 15:20

Με υπουργική απόφαση ιδρύεται ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», για το οποίο προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ. πόρων ύψους τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) ευρώ και με σκοπό να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων.

Επιπλέον, το Ταμείο δύναται να παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται, επίσης, να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η χρηματοδότηση έργων Μεταφορών εντάσσεται στον τέταρτο θεματικό στόχο που προβλέπει την Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Μέσων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες κεφάλαια υπό τη μορφή δανείων, ή/και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του.

Να σημειωθεί, τέλος, πως οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ελληνικό Δημόσιο.