Ακριβαίνουν σύντομα τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα οχήματα με την επιβολή υψηλού περιβαλλοντικού τέλους μέχρι 3.000 ευρώ, όπως είχαμε δημοσιεύσει εδώ και στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR του περασμένου Μαρτίου.

Η επιβεβαίωση έρχεται με μια τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κύρωση από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ‘Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, και επιβάλλει την επέκταση της υποχρέωσης καταβολής περιβαλλοντικού τέλους παλαιά, ρυπογόνα οχήματα, ενώ απαγορεύει την ταξινόμηση επιβατικών και ελαφρών φορτηγών μέχρι 3,5 τόνους, εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αναλυτικότερα, το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

α. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα επιβάλλεται επιπλέον του τέλους ταξινόμησης έκτακτο περιβαλλοντικά τέλος:

αα) ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ' αρ. 4179/346/21.01.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 182) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,

αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Ευrο 5α και Euro 5b, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αρ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008.

β) Απαγορεύεται η ταξινόμηση, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ' αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 542) και στην υπ' αρ. 6765/ 511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 194) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Από την παρούσα εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Για τα ελαφρά φορτηγά και τα σασί

2. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β', y , ε' της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 (πρόκειται για ελαφρά μέχρι 3,5 τόνους) και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών,

α) επιβάλλεται επιπλέον του τέλους ταξινόμησης έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος

αα) ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Ευrο 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ' αρ. 4179/346/21.1.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 182) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής

αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5α και Euro 5b, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αρ. 715/2007 της 20ης Ιουνίου 2007(1171) και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 (1 199),

β) απαγορεύεται η ταξινόμηση, εφόσον υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ' αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 542) και στην υπ' αρ. 6765/511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 194) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Μεταβατική περίοδος για τα Euro 5b

Τέλος, δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους της υποπερ. αβ' της περ. α' των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α' 142), τα οχήματα που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων «Euro 5b», για τα οποία έχει υποβληθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής.