Τροχοί & TIR

Ο ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Ενιαίος ΦΠΑ 6% καταβάλλει ο πελάτης-οδηγός στον φορέα εκμετάλλευσης της υποδομής φόρτισης, έστω και αν εκτός του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος παρασχέθηκαν και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τ
Δευτέρα 23/10/2023 - 17:01
Κοινοποίηση στα Social Media

Ενιαίος ΦΠΑ 6% καταβάλλει ο πελάτης-οδηγός στον φορέα εκμετάλλευσης της υποδομής φόρτισης, έστω και αν εκτός του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος παρασχέθηκαν και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και με εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων και διάθεσή τους προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων.

Αυτό ορίζει σχετική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, σημειώνοντας, επίσης, ότι στην παραπάνω αλυσίδα, η οποία πάντα ξεκινά από τον πωλητή της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να εμπλέκεται και ο ιδιοκτήτης υποδομών φόρτισης, δηλαδή, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στην κυριότητά του σημείο ή σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη υποδομών φόρτισης και του φορέα εκμετάλλευσης των υποδομών αυτών μπορεί να συντρέχει στο ίδιο πρόσωπο. Ομοίως στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συντρέχει και η ιδιότητα του φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης με αυτή του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

Στην αλυσίδα αυτή, ο φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης τιμολογεί τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης συνολικά για την αμοιβή που εισπράττει, η οποία συμπεριλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια και τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει και ο τελευταίος τιμολογεί τον πελάτη-οδηγό για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ο φορέας εκμετάλλευσης των υποδομών φόρτισης μπορεί μεν να πραγματοποιεί μια συναλλαγή παρέχοντας ένα σύνολο αγαθών και υπηρεσιών, όπως απομακρυσμένη κράτηση, παροχή πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα τερματικά, τη θέση των τερματικών, τον τύπο των πριζών, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης καθώς επίσης και την πραγματική επαναφόρτιση της μπαταρίας των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά επαναφόρτιση της μπαταρίας του ηλεκτρικού οχήματος θεωρείται ως το κύριο στοιχείο της συναλλαγής, καθώς ο μοναδικός σκοπός των πρόσθετων, ανωτέρω αναφερόμενων, παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των οχημάτων αυτών στο σημείο φόρτισης, έτσι ώστε η μπαταρία τους να μπορεί να επαναφορτιστεί και ως εκ τούτου είναι παρεπόμενες της επαναφόρτισης παροχές. Κατά συνέπεια, η συναλλαγή που πραγματοποιείται από τον φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης θεωρείται ότι είναι παράδοση του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ, 6%, εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης παραδίδει ηλεκτρική ενέργεια και παρεπόμενες υπηρεσίες στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης ο οποίος με την σειρά του προμηθεύει την εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια με παρεπόμενες υπηρεσίες στον πελάτη-οδηγό του ηλεκτρικού οχήματος.

PreviousNext