Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει την εκλογή νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ») με ισχύ από 5 Μαρτίου 2020. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικού μετόχου του ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 του ν.4389/2016, αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό του κ. Ιωάννη Γκόλια, στη θέση του Προέδρου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ για να υλοποιήσει μαζί με τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό στη βάση των μεταβολών κινητικότητας των επιβατών στην πόλη της Αθήνας, αλλά και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές για τις συγκοινωνίες.

Ειδικότερα, στους στόχους του ΟΑΣΑ είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθετώντας μια επιβατοκεντρική προσέγγιση με έμπρακτο σεβασμό προς τον πολίτη-επιβάτη, μέσα και από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τον εκσυγχρονισμό του στόλου και των υποδομών, καθώς επίσης και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ) στο πλαίσιο και της ομιλοποίησης.

Η επόμενη μέρα για τον Όμιλο είναι να καταστούν οι αστικές συγκοινωνίες ένας αξιόπιστος τρόπος μετακίνησης έναντι των αυτοκινήτων, καθώς το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών είναι βασική συνιστώσα για τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά και εν γένει, της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις αστικές μετακινήσεις.