Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις εισαγωγές οχημάτων από τρίτες χώρες (μη μέλη της Ε.Ε.) θα ισχύει και για τα εισαγόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο από 1-1-21, με βασικό σημείο ότι δεν θα ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις εγκρίσεις τύπου.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για κάθε αυτοκίνητο προέλευσης Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να εκδίδεται ξεχωριστή έγκριση τύπου από τις υπηρεσίες του υπ. Μεταφορών της κάθε χώρας της Ε.Ε. και η θέση σε κυκλοφορία θα γίνεται μόνον εφόσον το όχημα συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή και βεβαιώνει ότι τα οχήματα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με έγκριση τύπου της ΕΕ. Επίσης, ο εισαγωγέας-αντιπρόσωπος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους εισαγωγείς, οι οποίες είναι πιο αυστηρές, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων και την αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του στο προϊόν ή στην επισήμανσή του.

Ακόμη, οι κατασκευαστές οχημάτων με έδρα το Η. Β. θα πρέπει να διορίζουν έναν μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ για να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον των αρχών έγκρισης τύπου των κρατών-μελών, αλλά και για σκοπούς εποπτείας της αγοράς.

Αντίστοιχα, και οι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπρόσωποι κατασκευαστών δεν θα θεωρούνται πλέον εγκατεστημένοι στην ΕΕ και θα απωλέσουν την ιδιότητά τους βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ περί έγκρισης τύπου, ανεξάρτητα από τον χρόνο διάθεσης των μηχανοκίνητων οχημάτων στην αγορά. Επομένως, οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι αντιπρόσωποι που έχουν ορίσει είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ.

Επιπλέον, ο κατασκευαστής πρέπει να ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές έγκρισης τύπου και τις αρχές εποπτείας της αγοράς για κάθε αλλαγή που αφορά τον μοναδικό του αντιπρόσωπο. Αν υπάρχουν ειδικές βάσεις δεδομένων, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την έγκριση τύπου (ETAES), οι πληροφορίες για τους μοναδικούς αντιπροσώπους είναι δυνατό να καταγράφονται στις εν λόγω βάσεις δεδομένων και, ως εκ τούτου, κάθε αλλαγή θα μπορεί να εντοπίζεται εκεί.