Οι αλλαγές στην ασφάλιση των μετόχων των ΚΤΕΛ. Χρήσιμες οδηγίες

Παρ, 11/03/2022 - 12:12

Στην τροποποίηση και στην παροχή οδηγιών που αφορούν το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. προβαίνει με εγκύκλιό του ο e-ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), επισημαίνοντας τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την κατά περίπτωση ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων.

Αναλυτικά, το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Ύστερα από την έκδοση της αρ. 1220/10-05-2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) (Α’ Τμήμα), σε συνδυασμό με το αρ. πρωτ. Φ.Δ.15/Γ/55140/1501/10.1.2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και για διευκόλυνση των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, τροποποιούμε και ανακεφαλαιώνουμε με την παρούσα εγκύκλιο το ασφαλιστικό καθεστώς των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ανακαλώντας ταυτόχρονα:

α) το αρ. πρωτ. Δ.ΑΣΦ./1069/1315813/06-11-2018 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης,

β) την αρ. 29/2019 εγκύκλιο και

γ) το αρ. πρωτ. 85402/23-02-2022 Γενικό Έγγραφό της Δ/νσης Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες:

1. Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 δόθηκε η δυνατότητα στα Κ.Τ.Ε.Λ. να μετατραπούν από Κοινοπραξίες σε Ανώνυμες Εταιρίες με επιλογή ενός εκ των κάτωθι τρόπων:

α. με εισφορά της κυριότητας του λεωφορείου δημοσίας χρήσης (ΔΧ) στην Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και λήψη μετοχών αναλογικά και σύμφωνα με την αξία αυτού ή

β. με εισφορά κεφαλαίου στην Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και λήψη αναλογικά μετοχών, με παράλληλη υποχρέωση μίσθωσης του ΔΧ λεωφορείου στην εταιρεία.

2. Ασφαλιστικό καθεστώς των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

Μετά την ως άνω απόφαση του ΣτΕ σε συνδυασμό με το αρ. πρωτ. Φ.Δ.15/Γ/55140/1501/10.1.2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ασφαλιστικό πλαίσιο για την κατάταξη και εισφοροδότηση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

■ Τα βασικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι:

- η κατοχή ονομαστικών μετοχών επί του κεφαλαίου της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ανεξαρτήτως ποσοστού.

- η οδήγηση ή μη λεωφορείου σε άλλη Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. από αυτήν που κατέχει μετοχές.

- η άσκηση παράλληλης δραστηριότητας ή απασχόλησης.

■ Με την παρούσα, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες για την κατά περίπτωση ασφαλιστική αντιμετώπιση των εν λόγω προσώπων:

Μέτοχοι Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. α’ περίπτωσης

Οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών της περίπτωσης αυτής, ανεξαρτήτως ποσοστού μετοχών, αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά και εισφοροδοτικά ως εξής:

➢ εάν έχουν μόνο την ιδιότητα του μετόχου ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες π. ΟΑΕΕ) και εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

➢ εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου είναι παράλληλα και οδηγοί λεωφορείου στην ίδια Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ασφαλίζονται αποκλειστικά ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες π. ΟΑΕΕ) και εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

➢ εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου είναι παράλληλα και οδηγοί λεωφορείου σε άλλη Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΕ, στην οποία δεν κατέχουν μετοχές, ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες π. ΟΑΕΕ) και παράλληλα ως μισθωτοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

➢ εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε μισθωτή εργασία πλην του οδηγού στην ίδια ή άλλη ΚΤΕΛ ΑΕ ή εκτός Κ.Τ.Ε.Λ. ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες π. ΟΑΕΕ) και παράλληλα ως μισθωτοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

Μέτοχοι Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. β’ περίπτωσης

Οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών της περίπτωσης αυτής, ανεξαρτήτως ποσοστού μετοχών, οι οποίοι διατηρούν ποσοστό ιδιοκτησίας επί Δ.Χ. λεωφορείου που εκμισθώνεται στην Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά και εισφοροδοτικά ως εξής:

➢ εάν έχουν μόνο την ιδιότητα του μετόχου - ιδιοκτήτη Δ.Χ. λεωφορείου ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες π. ΟΑΕΕ) και εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

➢ εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου - ιδιοκτήτη Δ.Χ. λεωφορείου οδηγούν αυτοπρόσωπα λεωφορείο ιδιοκτησίας τους ή τρίτου της ίδιας Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου (δηλαδή λεωφορείο Δ.Χ. του οποίου η κυριότητα ανήκει στην ίδια ΚΤΕΛ ΑΕ), ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες π. ΟΑΕΕ) και εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

➢ εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου - ιδιοκτήτη Δ.Χ. λεωφορείου είναι παράλληλα και οδηγοί Δ.Χ. λεωφορείου άλλης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., στην οποία δεν κατέχουν ονομαστικές μετοχές, ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες π. ΟΑΕΕ) και παράλληλα ως μισθωτοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

➢ εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου - ιδιοκτήτη Δ.Χ. λεωφορείου ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε μισθωτή εργασία πλην του οδηγού στην ίδια ή άλλη Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή εκτός Κ.Τ.Ε.Λ. ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες π. ΟΑΕΕ) και παράλληλα ως μισθωτοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Έναρξη ισχύος ασφαλιστικού καθεστώτος

Ανακεφαλαιώνοντας, δεν υφίσταται πλέον διάκριση κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση με κριτήριο την κατοχή συγκεκριμένου ποσοστού μετοχών και τη συνθήκη της αυτοπρόσωπης οδήγησης του συνιδιόκτητου αυτοκινήτου Δ.Χ. ή άλλου αυτοκινήτου Δ.Χ. της ίδιας ανώνυμης εταιρείας.

Επομένως, από 01.01.2017 και εφεξής, οι μέτοχοι Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. της α’ περίπτωσης, καθώς και οι μέτοχοι – ιδιοκτήτες Δ.Χ. λεωφορείων τα οποία εκμισθώνουν σε Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. της β’ περίπτωσης, υπάγονται υποχρεωτικά στον e-ΕΦΚΑ και καταβάλλουν εισφορές μη μισθωτών (π. ΟΑΕΕ) άρθρου 39 ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει, ανεξαρτήτως ποσοστού μετοχών που κατέχουν.