Τροχοί & TIR

Οι διαθέσιμες πληροφορίες από την εφαρμογή «myAuto»

Πληροφορίες ταξινομημένες σε 4 βασικές κατηγορίες είναι διαθέσιμες στους πολίτες μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που έχει τεθεί
Παρασκευή 08/07/2022 - 09:49
Κοινοποίηση στα Social Media

Πληροφορίες ταξινομημένες σε 4 βασικές κατηγορίες είναι διαθέσιμες στους πολίτες μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που έχει τεθεί σε λειτουργία.

1. Οι πληροφορίες του οχήματος παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται. Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι οι κάτωθι:

Α. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Β. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων - ΚΤΕΟ. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Γ. Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Δ. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

2. Οι πληροφορίες του οχήματος που αντλούνται από τα ανωτέρω Μητρώα παρουσιάζουν την εικόνα του σε πραγματικό χρόνο και παρέχονται για ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος. Σε περίπτωση εντοπισμού αποκλίσεων από τα αληθή στοιχεία του οχήματος οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο φορέα για τη διόρθωσή τους.

3. Οι πληροφορίες του οχήματος δύνανται να αποτυπωθούν σε έγγραφο που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr - ΕΨΠ), με τίτλο «Το Όχημά μου». Ωστόσο, το έγγραφο αυτό δεν επέχει θέση βεβαίωσης σχετικά με τις πληροφορίες του οχήματος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Από την πλευρά του, τo Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο εν λόγω φορέας και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό για τον οποίο χορηγούνται.

PreviousNext