Τροχοί & TIR

Οι εξετάσεις για Π.Ε.Ε.

Προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής οι γραπτές εξετάσεις Β΄ περιόδου (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών. Οι ε
Τρίτη 25/05/2021 - 17:49
Κοινοποίηση στα Social Media

Προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής οι γραπτές εξετάσεις Β΄ περιόδου (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λ. Μεσογείων 156- Χολαργός-(Αμφιθέατρο) την 23 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εξετάσεις για τη απόκτηση ΠΕΕ εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών Εθνικών και Διεθνών μεταφορών περιλαμβάνουν δύο δοκιμασίες: α) Ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών με τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων η μια ορθή, και β) μελέτες περιπτώσεων προς απάντηση. Ο αριθμός των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και μελετών περιπτώσεων έχει ως εξής:

i) Για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών ένα (1) ερωτηματολόγιο Εθνικών Μεταφορών και ένα (1) Διεθνών Μεταφορών με τριάντα (30) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το καθένα [σύνολο εξήντα (60) ερωτήσεις] και δύο (2) μελέτες περιπτώσεων (case studies) Εθνικών και δύο (2) μελέτες περιπτώσεων Διεθνών [σύνολο τέσσερις (4) μελέτες περιπτώσεων].

ii) Για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών ένα (1) ερωτηματολόγιο Διεθνών Μεταφορών με τριάντα (30) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο (2) μελέτες περιπτώσεων Διεθνών Μεταφορών. Κάθε ορθή απάντηση στο ερωτηματολόγιο βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Η πλήρης ανάπτυξη κάθε μελέτης περιπτώσεων βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Επιτυχόντες, για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία εξήντα (60) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και σαράντα (40) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων. Επιτυχόντες, για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολικά βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία τριάντα (30) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και είκοσι (20) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων.

Ο συνολικός χρόνος της εξέτασης έχει ως εξής: για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών διακόσια σαράντα (240) λεπτά, για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών εκατόν είκοσι (120) λεπτά.

Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) παρατείνεται κατά 30 λεπτά για το ΠΕΕ Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών και κατά 15 λεπτά για τους υποψηφίους Διεθνών Μεταφορών.

β. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση είναι εκατόν είκοσι (120) λεπτά.

PreviousNext