Κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση το εργασιακό νομοσχέδιο του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι ρυθμίζει τις σχέσεις εργοδοτών – εργαζομένων κατά τον καλύτερο τρόπο, δίνει επιλογές στη ρύθμιση των ωρών εργασίας και γενικότερα θεσπίζει διατάξεις σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Κρίνοντας από το πλήθος των απεργιακών κινητοποιήσεων και των αντιδράσεων των εργαζομένων κατά του νομοσχεδίου, διαπιστώνουμε ότι τα σοβαρότερα σημεία αντιπαράθεσης έχουν να κάνουν με τις εναλλακτικές που δίδονται στον χρόνο εργασίας και στους λόγους απόλυσης ενός εργαζομένου.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι το νομοσχέδιο αγνοεί εντελώς τους κοινοτικούς κανονισμούς 561/2006 και 165/2014 οι οποίοι καθορίζουν τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων και οι οποίοι κανονισμοί δεν πρόκειται να αλλάξουν, ακριβώς γιατί έχουν ισχύ σε όλη την Ε.Ε. και για τους οδηγούς των χωρών της Ε.Ε. περιλαμβανομένης, φυσικά, και της χώρας μας.

Πάντως, στο άρθρο 63 του νομοσχεδίου στις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας περιλαμβάνονται οι μεταφορικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ’ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας, δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολουμένων στις παρακάτω επιχειρήσεις:

- Μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός είδους, ως και των μετ' αυτών συνδεομένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών (υπηρεσίες courier).

- Επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων ως και των αντιστοίχων τμημάτων βιομηχανικών κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων δι' αυτοκίνητα και χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ), εξαιρέσει των εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος.

- Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως. Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.

- Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού.  - Εφοδιαστικής αλυσίδας ("logistics"), ιδίως παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμάτων, όπως και επισκευής και συντήρησης περονοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.

- Κέντρων κοινών υπηρεσιών ("shared services centers") ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων.

Αναγκαίες Διευκρινίσεις

Επανερχόμενοι στο εργασιακό καθεστώς των οδηγών θα πρέπει πέρα από την αποδοχή των κοινοτικών κανονισμών που ορίζουν τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις που αφορούν στο ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και έχει να κάνει με το ημερήσιο ημερολόγιο δρομολογίων που επιβάλλεται να τηρούν στις εθνικές μεταφορές οι οδηγοί φορτηγών, καθώς και στην υποχρέωση ύπαρξης του Φύλου Πορείας εντός του λεωφορείου για τα οποία έχει ζητηθεί η κατάργησή τους, καθώς αφενός υπερκαλύπτονται από τον ταχογράφο και αφετέρου προσκρούουν στις διατάξεις των κοινοτικών κανονισμών.

Σχετικά υπομνήματα για τα παραπάνω θέματα δεν είχαν κατατεθεί από τους συνδικαλιστικούς φορείς, μέχρι τουλάχιστον την κατάθεση του νομοσχεδίου.