Τροχοί & TIR

Οι νέες διατάξεις για τα ωράρια οδήγησης/ ανάπαυσης των οδηγών

Εγκύκλιο προς όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας απέστειλε το υπ. Μεταφορών ενημερώνοντας αυτές για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014 που έχουν να
Δευτέρα 14/09/2020 - 12:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκύκλιο προς όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας απέστειλε το υπ. Μεταφορών ενημερώνοντας αυτές για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014 που έχουν να κάνουν με τα ωράρια οδήγησης/ ανάπαυσης των οδηγών, τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση λειτουργίας ταχογράφου σε ορισμένα οχήματα και άλλες διατάξεις.

Χρόνοι οδήγησης/ ανάπαυσης οδηγών

Σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης, ο οδηγός μπορεί να κάνει διάλειμμα 45 λεπτών σε όχημα που οδηγεί ο άλλος οδηγός, εφόσον δεν παρέχει βοήθεια στον οδηγό που οδηγεί το όχημα.

Επίσης, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τους οδηγούς που εκτελούν διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων ως προς τους χρόνους ανάπαυσης. Συγκεκριμένα, μπορούν να λαμβάνουν εκτός του κράτους-μέλους εγκατάστασης δύο διαδοχικές μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εφόσον αφενός μέσα σε διάστημα τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων ληφθούν δύο κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αφετέρου οποιαδήποτε μείωση αντισταθμιστεί με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που λαμβάνεται πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παρέκκλισης, οι δύο διαδοχικές μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης θα πρέπει να ξεκινούν εκτός του κράτους-μέλους εγκατάστασης του εργοδότη και της χώρας του τόπου κατοικίας του οδηγού.

Απαγορεύεται οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης καθώς και οι περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης άνω των 45 ωρών, οι οποίες λαμβάνονται ως αντιστάθμιση μειωμένης να λαμβάνονται εντός του οχήματος. Θα πρέπει να λαμβάνονται σε κατάλληλο, φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής, με δαπάνες στέγασης, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη.

Ευθύνη των επιχειρήσεων μεταφορών είναι η οργάνωση της εργασίας, ώστε οι οδηγοί να επιστρέφουν στην έδρα λειτουργίας του εργοδότη, την οποία έχει ως βάση ο οδηγός ή στον τόπο κατοικίας τους, εντός τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, προκειμένου να λάβουν μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή μια περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης άνω των 45ωρών ως αντιστάθμισμα για μια περίοδο μειωμένης εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Ειδικά για τους οδηγούς της παρ.6 του άρ.8 (οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές), οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των δύο διαδοχικών περιόδων μειωμένης εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η επιχείρηση μεταφορών διασφαλίζει την επιστροφή τους ήδη πριν από την έναρξη της κανονικής εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης άνω των 45ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση μειωμένης, δηλαδή επιστροφή εντός τριών εβδομάδων στην έδρα λειτουργίας του εργοδότη ή στον τόπο κατοικίας του οδηγού. Επιπλέον, η επιχείρηση τηρεί στους χώρους της τα παραστατικά, ενδεικτικά ωρολόγιο πρόγραμμα εργασίας, που αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η επιστροφή των οδηγών στη βάση τους εντός τεσσάρων ή τριών εβδομάδων, και τα οποία είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ελέγχου.

Ανάπαυση εκτός καμπίνας - επιτρεπόμενες υπερβάσεις

Ο οδηγός που συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, μπορεί να λαμβάνει εκτός από κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης, ως ίσχυε, και μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εφόσον έχει στη διάθεσή του καμπίνα ύπνου, κλίνη ή κουκέτα. Επιπρόσθετα, ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει και την κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εφόσον το ταξίδι έχει προγραμματιστεί για 8 ή περισσότερες ώρες και έχει πρόσβαση σε καμπίνα ύπνου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια θεσπίζεται παρέκκλιση από το μέγιστο χρόνο οδήγησης, προκειμένου ο οδηγός να φτάσει στην έδρα της επιχείρησης ή τον τόπο κατοικίας του ως εξής: α) υπέρβαση έως μία ώρα, προκειμένου να λάβει περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης (κανονική ή μειωμένη), ή β) υπέρβαση έως δύο ώρες εφόσον κάνει διάλειμμα 30 λεπτών χωρίς διακοπή αμέσως πριν από την πρόσθετη οδήγηση, προκειμένου να λάβει κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Ο οδηγός συμπληρώνει το λόγο παρέκκλισης χειρόγραφα στα φύλλα καταγραφής ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα υπηρεσίας κατά την άφιξή του στον προορισμό ή στον κατάλληλο τόπο στάθμευσης. Οι παρεκκλίσεις αυτές θα πρέπει να αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που λαμβάνεται μαζί με οποιαδήποτε περίοδο ανάπαυσης έως το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.

Νέες εξαιρέσεις για ταχογράφο

Προστίθενται νέες ειδικές κατηγορίες μεταφορών που εξαιρούνται από την εφαρμογή του Καν. 561/2006. Συγκεκριμένα, τροποποιείται το άρθρο 3 του 561/2006 ως εξής:

Εξαιρούνται, οχήματα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων, που υπερβαίνουν τους 2,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνουν τους 3,5 τόνους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν η μεταφορά δεν πραγματοποιείται για λογαριασμό τρίτου, αλλά πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό της εταιρείας ή του οδηγού, και όταν η οδήγηση δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του προσώπου που οδηγεί το όχημα».

Εξαιρούνται, επίσης οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση από τον οδηγό κατά την εργασία του οδηγού, ή για την παράδοση εμπορευμάτων που παράγονται βιοτεχνικά, μόνο σε ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 100 km από τη βάση της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού και ότι η μεταφορά δεν εκτελείται για λογαριασμό τρίτου».

Αναλυτικότερα, οι νέες διατάξεις που αφορούν στα ωράρια οδήγησης/ ανάπαυσης θα δημοσιευθούν στο τεύχος του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR που θα κυκλοφορήσει την 1η του Οκτώβρη.

PreviousNext