Καθορίστηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για τις παραβάσεις από τους κατασκευαστές οχημάτων, αντιπροσώπους των κατασκευαστών οχημάτων, ή εισαγωγείς ή διανομείς οχημάτων, που αφορούν στη διαδικασία εγκρίσεων τύπου οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων αυτών σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 858/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 «για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

Οι παραβάσεις που τιμωρούνται είναι οι παρακάτω:

α) διάθεση στην αγορά οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, που υπόκεινται σε έγκριση, σύμφωνα με οποιαδήποτε εθνική ή κοινοτική κανονιστική πράξη, χωρίς να έχει χορηγηθεί τέτοια έγκριση,

β) παραποίηση των σχετικών εγγράφων ή σημάτων,

γ) άρνηση της παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών,

δ) διάθεση και κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια οχημάτων, είτε συστημάτων τους, είτε μηχανικών μερών τους ή χωριστών τεχνικών μονάδων που υπόκεινται σε έγκριση, τα οποία:

δα) δεν είναι σύμφωνα με την έγκριση τύπου, ή

δβ) έχουν υποβληθεί για αυτά ψευδείς δηλώσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση έγκρισης τύπου, ή

δγ) έχουν δηλωθεί για αυτά παραποιημένα αποτελέσματα δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει, ή

δδ) έχουν αποκρυφθεί για αυτά στοιχεία ή τεχνικές προδιαγραφές που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου, ή

εε) έχουν χρησιμοποιηθεί ελαττωματικές συσκευές ή συστήματα αναστολής για την έκδοση έγκρισης ή τη διατήρηση σε ισχύ αυτής.

Τέλος, αν ο κατασκευαστής, αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή διανομέας, που διαθέτει στην αγορά τα ανωτέρω οχήματα υποπέσει εκ νέου σε πράξεις ή παραλείψεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται νέο πρόστιμο πενταπλάσιο της αξίας του ήδη επιβληθέντος.