Τροχοί & TIR

Παραμένει ως έχει το μεταφορικό έργο των αστικών/ υπεραστικών. Πότε αυτό θα μεταβληθεί

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του συγκοινωνιακού έργου, τα θέματα των συγκοινωνιακών φορέων ρυθμίζονται με τον ν. 2963/2001, όπως ισχύει.
Πέμπτη 02/05/2024 - 11:33
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Καμιά αλλαγή στο μεταφορικό έργο των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν θα επέλθει, παρά μόνο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραχώρησης του συγκοινωνιακού έργου σε όλη την επικράτεια.

Μέχρι τότε παραμένει σε ισχύ το σημερινό καθεστώς, όπως αυτό διέπεται από τον γνωστό νόμο 2963/2001.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών, Γιάννη Μάτσα, με αφορμή αιτήματα Υπηρεσιών και φορέων περί παροχής διευκρινίσεων σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία.

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο της εγκυκλίου του υπ. Μεταφορών:

1. Με τον ν. 4974/2022 (Α΄185) «Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις.», αναμορφώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 1191/69 και (ΕΟΚ) 1107/70 (L 315/1), τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας και της συνεχούς προσφοράς δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

2. Στο άρθρο 32 του ιδίου νόμου πέραν των καταργούμενων διατάξεων και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, προβλέφθηκαν και μεταβατικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην κατάργηση των άρθρων 1 έως 32 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), στην παρ.2 του άρθρου 32 αναφέρεται ρητά ότι αυτά καταργούνται από την έναρξη εκτέλεσης στην επικράτεια του μεταφορικού έργου που παραχωρείται σύμφωνα με τον ν. 4974/2022 (Α΄185).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του συγκοινωνιακού έργου, τα θέματα των συγκοινωνιακών φορέων ρυθμίζονται με τον ν. 2963/2001, όπως ισχύει.

PreviousNext